Dit is een titel en kan je ook rechtstreeks aanpassen (gewoon hier klikken, en typen).

Schriftuitleg van zondag 27 november 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 2, 1-5

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, het woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een an­der, en niemand zal nog leren oorlog voeren. Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer’.


Tweede lezing Romeinen 13, 11-14

Broeders en zusters, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichter­bij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige be­geerten meer. 


Evangelielezing Mattheüs 24, 37-44

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark bin­nenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus be­reid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht’. 

Uitleg: 

Het thema van deze eerste zondag van de Advent is: ‘Wees waakzaam’. Wees waakzaam voor alle leugens, die dagelijks over ons komen, om ons mensen kwaad te doen. Want wij leven heden in de tijd van Satan, die bezig is, met behulp van zijn menselijke aanhangers, heel veel mensen uit te roeien. Het doel is een helse wereldwijde dictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde, die bedacht is in de hel en daarom volkomen los staat van God. Daarvoor zijn miljarden mensen ‘overbodige eters’, die men heden bezig uit te roeien. Denk aan de gifspuiten, verkocht als ‘vaccins’ tegen een in werkelijkheid niet bestaande pandemie, die nu al vele miljoenen mensen hebben vermoord en deze moord is nog lang niet ten einde, omdat het ingespoten gif doorwerkt en het eigen immuunsysteem, ons door God gegeven, afbreekt. Ook andere soorten vaccins worden nu met dit gif besmet. Daarnaast is er de Derde Wereldoorlog, nodig m nog meer mensen te vermoorden en voor de antichrist om zich openlijk te laten zien, om vervolgens zogenaamd de wereld te redden door een valse vrede en de wereldheerschappij over te nemen. Deze zogenaamde Redder van de wereld, die zich voor zal doen als Jezus Christus, is een demon uit de diepste hel, die elk spoor van de ene ware en levende God op Aarde wil uitwissen. Natuurlijk kan God dit niet toelaten, vandaar dat God in Jezus Christus binnenkort zal terugkeren op Aarde om te oordelen over levenden en doden. De levende mensen zijn zij die geloof hebben in de enige ware God en Zijn Geboden onderhouden door ze te doen in hun leven. De doden zijn zij die niets van God willen weten en daarom aanhangers zijn van Satan en zijn duivelse werken. Nadat de Derde Wereldoorlog is beëindigd, waarbij de antichrist een grote rol daarin speelt, om een schijnvrede te bewerkstelligen, zal het, volgens de Apocalyps, nog ongeveer drieënhalfjaar duren en dan komt Jezus Christus terug op Aarde. Ik denk, mede gezien de ontwikkelingen in de wereld, dat volgend jaar de Derde Wereldoorlog zal uitbreken, die slechts een kort aantal maanden zal duren. Maar omdat dit een atoomoorlog zal zijn, zullen vele steden, na deze oorlog, met al hun inwoners, niet meer bestaan. Ook dat is een instrument om de wereldbevolking drastisch te verminderen. Zou Jezus Christus nu wederkeren, dan zullen de meeste mensenzielen verloren gaan. Maar gelukkig heeft God een reddingsplan gemaakt; er komt een Grote Waarschuwing, die wereldwijd alle mensen op Aarde – die dit kunnen begrijpen – zal waarschuwen hoe zij er in Gods ogen voorstaan. Wie vervolgens zich, onder berouw over begane zonden, zich tot God zullen bekeren en zich zullen inspannen om zo zondevrij mogelijk te leven, zal gered zijn voor het Rijk van God. Wie denkt dat Satan machtiger is dan God en zich weigert te bekeren tot God, diens toekomst ligt in de hel, want hij is een volger van de koning van de hel; Satan. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit stukje naar uw eigen geslacht. De toekomst van elke mens ligt in zijn eigen handen en dus in zijn eigen handelen, zoals het overigens altijd al is geweest. Het is dus een kwestie van kiezen tussen liefde voor God en onze naasten, medemensen en een leven in zelfzucht, hoogmoed en heerszucht. Wie voor God kiest – en daarmee voor de naastenliefde – die kiest voor het eeuwige leven in liefde. Wie voor de zelfzucht kiest – en daarmee voor hoogmoed, heerszucht en zelfzucht, eigenbelang – die komt in het hiernamaals in vreselijke omstandigheden terecht. En wel omdat elke mens zichzelf meeneemt naar het hiernamaals. Wie hier op Aarde reeds kiest om de Wil van God te doen, door mensen te helpen, die hulp nodig hebben, uit liefde voor hen, die neemt daarom zijn liefde mee naar het hiernamaals en komt daar in een veel betere conditie aan dan iemand, die alleen voor zichzelf heeft geleefd en een groot gebrek had aan liefde voor andere mensen. Want ook die neemt zichzelf mee naar het hiernamaals, maar vanwege zijn gebrek aan liefde voor andere mensen, laat staan voor God, komt hij daar aan zonder liefde voor anderen. En hoewel God in Zijn Goedheid de meeste mensen laat aankomen in Zijn tussenrijk tussen hemel en hel, het Vagevuur, is de eigen neiging, de eigen liefde van elk mens bepalend waar hij zich thuis kan voelen. Daarom kan ieder mens, die dit wil, uiteindelijk opstijgen naar een hemel, maar hij kan ook, uit eigen vrije wil afdalen naar een hel, waar er ook drie van zijn. In de derde hel leeft Satan en is de diepste hel. Zoals in het hemelse Jeruzalem God in Jezus Christus woont en daarom de hoogste hemel is. Slechts een kleine minderheid van overleden mensen gaan ofwel rechtstreeks naar de hemel, ofwel rechtstreeks naar de hel, afhankelijk van hun leven op Aarde. Wij zijn, over het algemeen, de generatie waarin het visioen van Jesaja gaat uitkomen. Natuurlijk zal de werkelijkheid afwijken van dit visioen, maar de tempel van de Heer – dus van God in Jezus Christus – zal inderdaad boven alles uitsteken, maar wel in geestelijke zin. Want na de Wederkomst van Jezus Christus op Aarde – de nieuwe Aarde – zal er maar één geloof overblijven; het christelijk geloof. En er zal maar één Kerk over blijven; de katholieke, is de Algemene Kerk. Niet te verwarren met de huidige Rooms Katholieke Kerk, want die is voor een deel heidens, ketters geworden. Maar na de wederkomst van Jezus Christus zullen alle mensen, die dan nog op Aarde leven, Zijn aanhangers zijn en deelnemen aan de Katholieke Kerk, die dan zal bestaan. Zoals Paulus aan de Romeinen schreef; het uur is gekomen om uit de slaap van ongeloof en heidense praktijken te ontwaken. Want heden in onze tijd is de tijd  erg kort geworden om ons te bekeren, omdat Jezus Christus, hoogstwaarschijnlijk, nog in dit decennium zal terugkeren op Aarde. En dan is het van belang om vóór Zijn wederkomst te kiezen voor het eeuwige leven en de zelfzucht, het egoïsme overwonnen te hebben, die ons naar het verderf in de hel zal voeren. Laat daarom u niet verrassen, zoals de mensen in de tijd van Noach, die blind en doof waren voor Gods boodschap dat de Zondvloed eraan was te komen. Zichtbaar had Noach zijn Ark gebouwd maar, behalve zijn gezin, was er niemand komen vragen om mee te mogen varen, waarin zeker was ingestemd. Nu zal God ons mensen waarschuwen  voor de komende Eindtijd, waarna deze hele wereld zal zijn omgevormd. Na deze Waarschuwing zullen miljarden mensen zich bekeren. Maar andere miljarden mensen zullen, net als de mensen in de tijd van Noach, blind en doof blijven voor deze Waarschuwing en zullen van de Aarde worden weggenomen, voordat Jezus Christus en Zijn in Hem gelovige mensen, van over de gehele wereld, de nieuwe Aarde, wat een nieuw paradijs zal zijn, zullen betreden. Tegen God kan niets en niemand op, ook Satan niet! En zo zal gebeuren wat God allang heeft geopenbaard. Wij mensen hebben een eigen vrije wil, maar er zijn grenzen aan wat wij kunnen doen, als wij het leven op Aarde in het gevaar brengen. En als wij van de Aarde een hel maken – meer nog dan die heden al is – vraagt dat van God een ingrijpen. Iets wat al duizenden jaren geleden is voorspeld dat dit zal gebeuren. Wij mensen van deze tijd staan nu voor een grote keus: kiezen wij voor de hemel of voor de hel? Ieder mens mag zin eigen afweging maken; ik heb al gekozen, want ik wil dolgraag naar de hemel! Ieder mens moet voor zichzelf kiezen, maar elke keuze heeft zijn eigen gevolgen. Maar kiest u om uw zonden te verlaten en God in daden van geloof en liefde te willen volgen, dan komt u met zekerheid in een hemel. Wellicht ook in woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering