Dit is een titel en kan je ook rechtstreeks aanpassen (gewoon hier klikken, en typen).

Schriftuitleg van zondag 8 januari 2023.

Inleiding:  

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 60, 1-6

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, ko­ningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sheba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer. 


Tweede lezing Efeziërs 3, 2-3a.5-6

Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim mee­gedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. 

Evangelie Mattheüs 2,1-12

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der jo­den? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen’. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onder­zoek instellen naar het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen’. Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, ver­trokken zij langs een andere weg naar hun land. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘De Weg wijzen’. God in Jezus Christus is ons mensen doorlopend de Weg aan het wijzen naar het kindschap van God. Niet alleen door de teksten in de Bijbel, maar ook door het opwekken van steeds nieuwe zieners en profeten. Eigenlijk vanaf de tijd van de apostelen tot op heden toe. Maar wij mensen gaan kennelijk liever naar de hel, dan naar de hemel. Europa heeft in het verleden het meeste geprofiteerd van de Leer van Christus Jezus en was, eeuwen lang, een christelijke beschaving. Dat hield niet in dat alle mensen christenen waren, ook niet als zij zichzelf christen noemden, maar een behoorlijk deel van de bevolking volgden, min of meer, de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus. Maar altijd waren er mensen, in de leiding van de Kerk en in de samenleving, die meer op persoonlijk gewin uit waren, dan op het dienen van God. Zij waren de schijnchristenen, die in hun hart een andere god aanbaden, dan de ware God; namelijk hun eigen zelfzucht en eigen belangen. Natuurlijk sijpelt zo’n mentaliteit door tot in de onderste lagen van de samenleving, want zij gaven het verkeerde voorbeeld. Na de Middeleeuwen werd het geloof in het dagelijkse leven steeds moeizamer en verdween voor vele mensen nagenoeg geheel. In onze tijd, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus, is het geloof praktisch geheel verdwenen. Nu is het Satan en zijn menselijke aanbidders, die ervoor zorgt dat het geloof in Jezus Christus effectief bestreden wordt, waardoor onze Aarde steeds meer gaat lijken op de hel. Voorbeelden hiervan zijn teveel om op te noemen. Maar laat ik er enkelen geven, die lang nog niet alles is. In Europa, ook in Nederland en België, die eens een bolwerk was van de christelijke leer – al werd die niet altijd beoefend – wordt nu de vijanden van  Christus binnengehaald, in een poging om alle sporen van het christendom uit te wissen. Ik bedoel de moslim invasie, die op de kosten van ons belastingbetalers, worden verlokt om hun land te verlaten, om hier van de sociale voorzieningen – opgezet voor ons eigen volk – te profeteren en zonder te hoeven werken, maar wel in relatieve weelde  te leven. Zij nemen niet alleen hun eigen barbarij – zo u wilt ‘beschaving’ – mee, maar plegen ook vele misdaden en, om hun leer aan ons Europeanen op te leggen, vele terreuraanslagen. En ook hebben zowel de EU als de regeringen van onze landen een, als vaccin vermomde – gifspuit aangekocht – die wijzelf mogen betalen via de belastingen – die nu al miljoenen mensen hun gezondheid en/of hun leven hebben gekost. En dat omdat een klein groepje rijke mensen vinden dat er teveel mensen op Aarde wonen en daarom hebben besloten om er miljarden van ‘op te ruimen’, het liefst zoveel mogelijk christenen, die toch al wereldwijd de meest vervolgde groep van mensen zijn. En, als klap op de vuurpijl, worden de meest zware zonden, die God heeft verboden, gepromoot om vooral te worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de ‘genderideologie’, waarbij meer dan honderd ‘genders’ (geslachten)  worden onderscheiden, waarbij de twee enige echte geslachten nog niet zijn meegerekend; de mannen en de vrouwen. Om de seksuele misdaad nog te vergroten worden kinderen, vanaf de kleuterschool, hier al mee geconfronteerd. En nu wordt in Europa, steeds openlijker, het seksueel misbruik van kinderen uit het strafrecht gehaald, onder het motto dat deze kinderen ‘seks zelf willen’. Dit is een leugen, maar als kinderen, vanaf  hun kleutertijd worden geïndoctrineerd met seks, ja dan zijn zij gemakkelijke slachtoffers van oversekste volwassenen. Geen wonder dat, als de wereld zonder God wil zijn en Zijn Geboden en Leer aan hun laars lappen, dat God voor ons mensen een reddingsplan aan het uitvoeren is. Nog enkele jaren mag Satan en zijn aanhangers ons de weg naar de hel wijzen, maar deze tijd is nog heel kort. Want zeer binnenkort komt van God uit de Grote Waarschuwing, waarbij ieder mens, die in staat is dit te begrijpen, wordt gewaarschuwd hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie zich dan bekeert, met daden van geloof, die is gered voor het eeuwige leven in het rijk Gods. Wie zich weigert te bekeren, die mag met zijn afgod, Satan, de hel in. Ieder zijn eigen keuze! Zoals Jesaja reeds schreef: ‘Duisternis bedekt de Aarde, het donker de volkeren’. Dat was zo toen God op Aarde kwam in het Mensenkind Jezus Christus, maar zeker ook in onze tijd, die wel geheel los van God wil zijn. Toen kwam God op Aarde om ons mensen te leren te leven naar Gods Leer en Geboden. Nu zal God in Jezus Christus op Aarde komen – hoogstwaarschijnlijk in dit decennium – om onze Aarde te zuiveren van alle helse krachten, demonen en mensen, zoals reeds duizenden jaren geleden is voorspeld. Nu is het einde van onze zogenaamde ‘beschaving’, die een volledige barbarij is geworden, voorgoed aangebroken. En, wie niet sterft in de grote ellende, die de komende paar jaar over ons zal uitbreken, die zal dit nog meemaken; u en ik! Maar alleen die mensen die God in Jezus Christus volgen in woord en daad, zullen deze eindtijd overleven en gaan wonen op de nieuwe Aarde, wat een paradijs zal zijn. Allen, die de reddingsboei, welke Jezus Christus ons toewerpt, zal afwijzen, zal verloren zijn en in de hel wakker worden, maar dan is het te laat! Ja, ook alle heidenen kunnen gered worden, maar wel op voorwaarde dat zij Jezus Christus als onzes aller God herkennen en erkennen. Nog nooit is er voordien door God aan ons mensen geopenbaard, als in de afgelopen paar honderd jaar. Maar, alhoewel velen er niets over gehoord hebben, hebben wel heel wat ‘geleerde’ mensen deze openbaringen weggelachen, omdat deze hen niet goed uitkwamen. Zoals ook de hogepriesters, Farizeeën  en schriftgeleerden ook hun God aan een kruis sloegen, omdat Zijn Leer hen, in hun zelfzuchtige handelen, niet goed uit kwam. Maar de echte Wijzen kwamen toen uit het oosten, waar het daglicht begint te schijnen. Zij werden, met behulp van de gehele theologische top van die tijd, van Jeruzalem naar Bethlehem gezonden. Maar hoeveel theologen volgden deze wijze mannen daar naartoe? Niemand! En zo is het ook gesteld met vele – niet alle – schriftgeleerden en priesters van onze tijd. Waarom? Omdat zij geen geloof meer hebben! En daarom, zacht gezegd, blinde leiders van een blind volk zijn. Welnu, Gods Barmhartigheid is groter dan alle ongeloof van onze tijd. Vandaar de Grote Waarschuwing. Vandaar ook heel veel ellende, die de komende paar jaar, over ons heen zal komen. Zowel de waarschuwing als ook de ellende zal ons mensen niet als zoete koek smaken. Maar het is wel noodzakelijk om heel veel mensen aan het denken te zetten, waardoor zij zich kunnen en zullen bekeren en daardoor gered worden voor het rijk Gods. Want anders zouden zij, net als diegenen die zich weigeren te bekeren, verloren gaan in de hel. Maar iedereen die zich bekeert tot God in Jezus Christus – ook al is het pas na de Waarschuwing – zal, na zijn leven op Aarde, eens een bewoner zijn van de hemel. Wellicht ook van de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering