Religie

Schriftuitleg van zondag 15 januari 2023.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 49, 3.5-6

De Heer had mij gezegd: ‘Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mij glorie ga vinden’. Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jacob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij gezegd: ‘Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jacobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan’. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 1, 1-3

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die al­lerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 

Evangelie Johannes 1, 29-34

In die tijd zag Johannes de doper Jezus naar zich toeko­men en zei: ‘Zie, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen’. Verder ge­tuigde Johannes: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te do­pen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Zie, het Lam Gods’. Zie het Lam Gods, zei Johannes de Doper terecht, toen hij Jezus Christus naar zich toe zag komen. Johannes noemde Hem de Zoon van God en dat klopt wat betreft de Mens Jezus Christus; immers Hij was verwekt door de heilige Geest van God, dus door Gods Wil, zonder tussenkomst van een man. Maar in Zijn Geest was en is Jezus Christus volkomen God. Onze God, de enige Die bestaat, heeft daarom de Naam Jezus, en Hij is de Christus, de Verlosser. Want vanaf de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, was de hemel gesloten voor alle mensen. Maar Jezus Christus heeft de mensheid verlost van deze straf, wat wij vieren rond Pasen. Een lam is een jong en onschuldig dier, die vol van zachtmoedigheid is en daarom, in de oudheid, voor de komst van God  in Jezus Christus op onze Aarde, vaak gebruikt werd als offer aan God. En ook Jezus Christus is, voor de heil van alle mensen, als een Lam gestorven op het kruis, Zichzelf opofferend voor de Verlossing van ons mensen. God kwam in Jezus Christus de eerste maal op Aarde, niet m ons te bestraffen, wel om ons Zijn Leer van liefde te brengen en, door Zijn voorbeeld als Mens, ons de juiste Weg naar de hemel te wijzen, in alle Waarheid vanuit God en ons daardoor het eeuwige Leven in gelukzaligheid te geven. Ja, om van ons mensen Zijn kinderen te vormen, maar alleen als wij bereid zijn de aangewezen Weg door het leven, in Waarheid te bewandelen, kunnen wij broeders van Jezus Christus, als Mens, worden en het eeuwige Leven ontvangen. Waar broeders staat moet u ook zusters lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Jezus Christus kwam de eerste maal op Aarde om ons mensen te leren en te verlossen van de geërfde zonde van Adam en Eva en het pad naar Gods hemelen te openen voor alle mensen, die deze Weg willen bewandelen. Dus van alle mensen van goede wil. Om dit te kunnen doen, heeft God ons een vrije wil gegeven, waarmee wij zelf kunnen beslissen of wij mensen Hem wel of niet willen volgen. Al onze daden in dit aardse leven  - maar ook in het hiernamaals – hebben hun eigen, vooraf vastgestelde, gevolgen. Om het zwart-wit te stellen: de deemoedige liefde voor God en voor onze naasten – alle mensen, waarmee wij in aanraking komen, geestelijk gezien – leiden ons mensen naar de hemel; alle hoogmoedige zelfzucht, die ten koste van andere mensen, zichzelf wil verrijken, leiden ons mensen naar de hel. Het leven is echter niet zwart-wit, maar zeer kleurrijk. Daarom heeft God een tussenrijk geschapen, tussen hemel en hel in, die wij het Vagevuur noemen. Daarin komen alle mensenzielen die te goed zijn voor de hel en te slecht voor de hemel. Van daaruit kan iedere mensenziel, uit eigen vrije wil, ofwel zich zodanig verbeteren dat hij geschikt is voor de hemel, ofwel zichzelf zo verslechteren, dat hij liever naar de hel wil gaan, wat toegestaan is. Maar wel alles in volkomen vrije wil. Voor diegenen, die zich willen verbeteren, komt altijd de hulp van God uit, maar als een mensenziel naar de hel verlangt, dan mag hij daar ook naar toe gaan; ieders eigen keuze uit eigen vrije wil. Helaas zijn wij in onze eigen tijd op Aarde zover van God afgedwaald, dat God in Jezus Christus binnen enkele jaren weder zal komen. Niet als Mens, maar als God om te oordelen over goeden en kwaden. De laatste fase voor de wederkomst van Jezus Christus is, sinds de dood van paus Benedictus XVI, aangebroken. Wij krijgen heel veel narigheid in de komende jaren, maar niet van God uit. Van God komt nog een Grote Waarschuwing aan ieder mens afzonderlijk, hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan bekeert, is gered voor het eeuwige leven; wie zich weigert te bekeren zal zijn toekomst in de hel tegemoet moeten zien. God in Jezus Christus is gekomen, niet alleen voor de kinderen van Israël – de mensen die in God geloven – maar ook als een licht voor de heidenen. Helaas zijn zoveel mensen, die opgevoed zijn in de christelijke Leer, heidens geworden, zowel in de kerk van Christus als buiten de Kerk van Christus. Vandaar dat Jezus Christus gedwongen is weder te keren, omdat wij bezig zijn elkaar uit te roeien.  God in Jezus Christus heeft Zijn apostelen en hun ware opvolgers gekozen om ons te leiden naar Hem, bijgestaan door Gods priesters, maar helaas, een deel daarvan heeft God losgelaten en zijn de dwaalwegen van Satan gaan bewandelen, die allen naar de hel voeren. Wij mensen zijn bestemd voor een heilig leven, die naar de hemel voert, maar hebben, massaal, gekozen voor alle dwaalwegen door het leven, die allen naar de hel voeren. Is het dan een wonder dat God in Jezus Christus orde op zaken komt stellen, zoals hij reeds duizenden jaren geleden beloofd heeft? Wij mensen van onze tijd willen Gods genade en vrede niet meer, maar wel de meest smerige wandaden vanuit de hel. God heeft ons, bij Zijn leven op onze Aarde de zonde van Adam en Eva hersteld en ons opnieuw willen verheffen tot Zijn kinderen. En daarbij begon God in Jezus Christus heel klein; in eerste instantie geheel alleen. Daarna met enkele leerlingen, waarvan Hij er twaalf verhief tot Zijn apostelen. Nu is de Kerk, die Jezus Christus gesticht heeft en onder leiding van Petrus en zijn opvolgers heeft geplaatst, wereldwijd verspreid, maar helaas wel op het einde gekomen. Want de laatste echte paus is dood en zijn opvolger zal, volgens de voorspellingen, opnieuw Petrus worden, die vanuit de hemel, na het schisma, de scheuring in de Kerk, de ware Kerk van Christus zal gaan leiden, totdat alles voorbij is en deze barbarij, die wij beschaving noemen, niet meer bestaat, omdat Jezus Christus wedergekomen is, nadat Hij al Zijn vijanden – demonen, duivels en duivelse mensen – naar de hel heeft verbannen, zonder verdere invloed op Aarde. Jezus Christus heeft vele bewijzen gegeven dat Hij God is, toen Hij nog op Aarde leefde. Maar duivelse mensen hebben Hem toch aan een kruis geslagen. Maar ook na Zijn Opstanding uit de dood is Satan, en zijn menselijke aanhangers op Aarde, doorgegaan om de hel te promoten. En nu zijn deze duivelaanbidders bezig om elk spoor van God op Aarde uit te wissen, maar daarmee graven zij hun eigen graf. Maar alle mensen op Aarde die zich bekeren en God in Jezus Christus in woord en vooral in daad gaan volgen, die zijn gered voor het eeuwige leven. Zij vinden hun toekomst in de hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering