Religie

Schriftuitleg van zondag 9 juni 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.

Genesis 3, 9-15

Nadat Adam van de boom gegeten had, riep de Heer God de mens, en vroeg hem: ’Waar zijt gij?’. Ha antwoordde  Ík hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang. Omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen’. Maar Hij zei: ‘Wie heeft tu verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden hebt?’. De mens antwoordde: ‘De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten’. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: ‘Hoe hebt gij dat kunnen doen?’. De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten’. De Heer God zei toen tot de slang: ‘Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen, en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!’.


Tweede lezing 2 Korintiërs 4, 13 – 5,1

Broeders en zusters, wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: ‘Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken’. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij wetende Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot Zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u: de genade mo zich in velen vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen aan Go, tot eer van Zijn Naam. Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook en onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van een ogenblik houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Wij weten het immers; als de tent die onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.


Evangelielezing Marcus 3, 20-35

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel vol samen dat zij niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Toen Zijn verwanten dit hoorden trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij Zijn verstand was. De Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden dat Beëlzebub in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Hij riep hen bij Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien , niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heiige Geest krijgt hij van eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde’. Dit omdat zij gezegd hadden: er huist een onreine geest in Hem. Eens kwamen Zijn moeder, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden zij iemand naar Hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: ‘Uw moeder en Uw broeders daarbuiten vragen naar U’. Hij gaf hen ten antwoord: ‘Wie is Mijn moeder, wie zijn Mijn broeders?’. En terwijl Hij Zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: ‘Ziehier mijn moeder en Mijn broeders. Want Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder zijn zij die de Wil van God volbrengen’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Een nieuwe familie’. Mensen, die hun ongeloof in God verlaten, gelovig worden en daarom de Wil van God gaan doen, vormen een nieuwe familie van God in Jezus Christus. Dat verzin ik niet, maar dat maakte Hijzelf duidelijk, toen Hij, als Mens en God, nog op Aarde woonde. Wie daarom graag tot Gods familie wil behoren, zal daarom Satan en de navolging van zijn slechtheid moeten verlaten en daadwerkelijk, dus ook in daden, God, ons aller Vader, moeten gaan volgen. Het is niet genoeg om Heer, Heer te roepen! Om een kind van God te worden, zal een mens de Leer en de Geboden van God zich eigen moeten maken in al zijn doen en laten. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit dus naar uw eigen geslacht. De Leer en de Geboden vinden wij mensen in een echte Bijbel – dus niet in een vervalste bijbel van een of andere sekte. – maar in een Bijbel, zoals die vertaald is door een christelijke Kerk. Want die houden zich aan de grondtekst, zoals de Bijbel beschreven is en maken er niet iets totaal anders van. Omdat momenteel Satan over de Aarde regeert – ook al zijn de dagen van zijn heerschappij nog maar kort – is het verstandig om een oudere vertaling te gebruiken, meer dan een decennium ouder dan deze eeuw. Want vele Kerken – de Rooms Katholieke Kerk helaas niet uitgezonderd – hebben Satan toegelaten dat hun functionarissen eerder hem aanbidden, dan God. En dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van hun vertalingen. Die zijn daarom niet meer betrouwbaar. Zoals ook onze regerende elite niet meer betrouwbaar zijn, omdat zij niet langer hun volk dienen, maar de superrijke elite, die al geheel in Satans handen zijn. Vandaar dat zij er een puinhoop van maken. Maar dit is een religieuze uitleg, geen politieke, dus genoeg over de wereldse leiders. Het volk van God, die eerst Europa regeerde en het Europese volkeren allemaal tot het christendom bekeerde, is nu gestadig aan het verdwijnen uit Europa, inclusief uit Nederland. Het geloof in de ene ware en levende God in Jezus Christus, is inmiddels door de meeste Europeanen vervangen door een heidens geloof, gestimuleerd en geleid door onze eigen leiders. Maar dit heidense geloof leidt en kan enkel leiden tot onze eigen ondergang. Daarentegen is de opkomst van het christelijk geloof in heidense landen, die niet eerder met dit geloof in aanraking zijn gekomen, sterk groeiende – bijvoorbeeld in delen van Afrika en Azië. Zelfs in gebieden, waar Satan reeds meer dan en millennium regeert, de Islamitische landen, is, volgens hun eigen zeggen, het christelijk geloof in opkomst – natuurlijk in het geheim, want anders zouden deze bekeerde mensen hun aardse leven verliezen, zoals in de koran is bevolen. Maar toch is de macht van Satan, wereldwijd, in opkomst. Wij mensen kunnen dit tij niet meer keren; vandaar dat God in Jezus Christus, zoals tijdens Zijn aardse leven beloofd, aan het ingrijpen is. Nog geen decennium meer en Jezus Christus is terug op Aarde; niet als Mens, maar als God, om te oordelen over levenden en doden. Satan en al diegenen die hem volgen – en niet wilden luisteren naar de Grote Waarschuwing, die nog moet komen – zitten in de hel en kunnen geen invloed meer uitoefenen op Aarde. Dan is het gedaan met alle heidendom en leven de mensen in liefdevolle verhoudingen met elkaar. Dat maakt van de Aarde één groot paradijs. En alle mensen zijn dan familie van elkaar, doordat zij allen, door hun geloof en daden volgens de Leer en Geboden van God in Jezus Christus, familie van Hem zijn. De Grote Waarschuwing is de waarschuwing van God hoe elk mens, individueel, er in Gods ogen voor staat. Wie zich dan alsnog bekeert, niet met woorden, maar met daden, treedt toe tot de familie van God en is gered voor de eeuwigheid. Wie zich niet bekeert, of terug valt in een zondig leven, die gaat met Satan de hel in. Maar voordat het zover is gaan wij mensen nog een kort aantal zeer zware jaren tegemoet. Want wij krijgen, naast de Grote Waarschuwing, ook nog de Derde Wereldoorlog – een atoomoorlog – en het regime van de antichrist – een demon in mensengestalte, die zich als ware hij een god zal gedragen en verkondigen – die ongeveer drie en een half jaar zal duren. Zelf denk ik – maar weet het niet zeker – dat de Derde Wereldoorlog nog dit jaar zal uitbreken. Dit vanwege de ontwikkelingen in onze wereld. Wij mensen hebben daarom maar kort tijd om tot inkeer  te komen. Wel heeft God in Jezus Christus laten weten dat het aan ons zelf ligt hoe zwaar Hij zal toelaten dat onze wereld geteisterd wordt. Zijn er heel veel mensen, die zich tijdig bekeren – op zijn laatst tijdens of vlak na de Waarschuwing – dan zullen de komende jaren meevallen. Zijn er slechts weinigen, die van hun zonden afstappen en de Wil van God gaan doen, dan zijn de komende jaren, voor iedereen, verschrikkelijk; maar wel het minst voor diegenen die de Wil van God in die tijd doen. Natuurlijk kan ieder mens ook het voorbeeld van Adam volgen, na de zondeval van de eerste mensen op Aarde. Hij gaf Eva de schuld van zijn eigen handelen en Eva, op haar beurt, de slang die haar misleid had. Hun zonde bleef! De slang – die staat voor de verleiding van Satan – kreeg de straf dat die gevreesd en gehaat zou worden door zowel dieren als mensen. Is het dan niet beter voor ieder mens om de Geest van geloof te bezitten? Geloof in God in Jezus Christus, die van ons mensen alleen liefde wil? Liefde voor God, omdat God ieder van ons geschapen heeft en wij daarom ons hele bestaan aan God te danken hebben. Liefde voor onze medemensen, onze naasten, omdat ook zij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En vergis u niet; het menselijke leven begint wanneer man en vrouw seks hebben gehad en God hen een kind heeft gegeven, die de vrouw in haar baarmoeder draagt, totdat dit kind rijp is om geboren te worden. Dus vanaf de conceptie!  Elke abortus provocatus is daarom moord, wat God verboden heeft in het vijfde Gebod van de Tien Geboden, die God aan Mozes gaf: Gij zult niet doden! En op dit Gebod is er slechts één uitzondering: wanneer iemand aanvalt om te moorden en, uit zelfverdediging, wordt deze aanvaller gedood. Maar waarom heeft God dan aan Mozes en Jozua het bevel gegeven om in steden alle mensen – en soms ook dieren – te doden? Kijk, dat gebeurde zo’n 3.300 of 3.400 jaar geleden en wij, mensen van nu, weten de details hiervan niet en kunnen deze ook niet achterhalen. Wel weten wij dat God nooit iets voor niets doet; daarom zal Hij ook hiervoor wel een goede reden hebben gehad. Geen enkele reden voor ons om God daarvoor van ons af te stoten! Bovendien erg dom, omdat God de Enige is die ons het eeuwige leven kan geven; daarom past ons kritiek op God totaal niet. Ook is zeker dat God, toen Hij als de Mens Jezus Christus op Aarde rondliep, al Zijn daden vol liefde en mededogen waren. De heidens geworden priesters uit Jeruzalem beweerden wel dat Hij, die God is, alleen met behulp van duivels andere duivels kon uitdrijven; maar dat was grote nonsens. Jezus gaf hen een zeer raak antwoord, lees dat in het evangelie van vandaag er maar op na. Ja, God in Jezus Christus heeft ons mensen zelfs de belofte gegeven dat wij tot Zijn familie mogen toetreden; mits wij Zijn Leer en Geboden onderhouden, doen dus! En dat was niet alleen aan de toehoorders, die om Hem heen zaten beloofd, maar ook aan mensen van alle tijden, daarom ook aan ons, mensen van de Eindtijd waarin wij leven. Daarom, doe de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus, en u wacht een hemel, na uw aardse leven. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering