Religie

Schriftuitleg van zondag 16 juni 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.

 Eerste lezing Ezechiël 17, 22-24

Dit zegt de Heer God: 'Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen, en dat in de grond zetten; van de bovenste van de jonge takken zal Ik een twijgje plukken, en Ik zelf zal het planten op een hoge en verhe­ven berg; op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vrucht vormen, en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. En alle bomen van het open veld zullen erkennen dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen ver­dorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb het gezegd, en Ik zal het doen'.


Tweede lezing 2 Korintiërs 5, 6-10

Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij voor Christus' rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.


Evangelielezing Marcus 4, 26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst'. En verder: 'Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen'. In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun Zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in ge­lijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Je thuis weten in de Kerk’. Wanneer de Woord van God verkondigd wordt en de uitleg van dit Woord van God geestelijk juist is, dan kun je een mens, die in God  gelooft, je thuis weten in de Kerk, waartoe je behoort. Want iemand die gelooft in God in Jezus Christus is gericht op het geestelijke en heeft de wil om bij God en Zijn vertegenwoordigers, te weten te komen wat Gods Wil is met ons mensen. En dat kan hij in een kerk, die werkelijk christelijk is, te weten komen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Ook een analfabeet kan, door het horen van Gods Woord, van Gods Leer en Geboden, tot een diep en innerlijk geloof komen. En, als hij dit Woord van God gaat toepassen in zijn dagelijks leven, ook uitgroeien tot een waar kind van God. Want voor God telt niet geleerdheid, noch een hoge aardse positie in ons aardse leven, maar wel oprechte liefde voor onze naasten, onze medemensen en voor God. Daarbij is de liefde voor God noodzakelijk om onze naasten werkelijk lief te hebben. Waarom? Wel de enige Bron van liefde is God! Weliswaar is, doordat wij geschapen zijn door God en zelfs naar het beeld en gelijkenis van God, de basis van ons leven de liefde – zoals de liefde de basis is van al het leven, dat geschapen is, omdat de Liefde ook God Zijn Leven heeft gegeven, waardoor liefde en leven precies hetzelfde is – maar alleen God is Liefde. Wij mensen hebben van God uit een vrije wil gekregen, net zoals de engelen die hebben. De lichtengel Lucifer dacht dat hij groter was dan ook zijn Schepper, God, en kwam tegen God in opstand. Het resultaat zien zij om ons heen. Want Lucifer en al zijn volgelingen werden, door God, gevangen genomen in de materie. Alle materie in de oneindige ruimte is het gevolg van deze opstand tegen God en een gevangenis van alle gevallen geesten. Lucifer werd de koning van de hel, voortkomend uit alle slechte daden van geschapen engelen en mensen, en wordt nu Satan genoemd. Gods grote goedheid en genade laat niet toe dat de gevallen geesten voorgoed gevangen worden gehouden in de harde materie. Daarom is God al heel lang bezig om deze geesten uit de materie te bevrijden. Dit gebeurt via de wegen van mineralen, planten, dieren en als eindfase de mensen. In alle voorafgaande fasen voor de mens, worden de zielen, opklimmend tot hogere soorten, opnieuw op Aarde geboren, maar de mens is de eindbestemming van de wegen door de materie en, wanneer de vrije wil van de mens hierin meewerkt en doet wat God van hem wil, ook de bewoner van de hemelen, waar iedere mensenziel in zaligheid voor eeuwig kan wonen. Niet iedere mensenziel wordt een kind van God, want daarvoor is gehoorzaamheid aan de Leer en de Geboden van God noodzakelijk, maar zelfs de mensenzielen, die eeuwenlang in de hel hebben gezeten, kunnen hemelbewoners worden. Maar uitsluitend uit eigen vrije wil! Zij zullen dan de hel zo zat moeten worden, dat zij God smeken om hen uit de hel te bevrijden. Dat natuurlijk wel gemeend, want God kan onmogelijk bedrogen worden. En, nadat ze dan uit de hel bevrijd zijn, dan doorlopen zij het Vagevuur – de verbeteringsplaats tussen hemel en hel – echter zij kunnen onmogelijk hoger komen dan de onderste hemelen, omdat zij de sporen van de hel nimmer kunnen kwijtraken. Het is daarom van het grootste belang om nimmer in de hel te komen, maar altijd te streven naar het kindschap van God, door Zijn Leer en Geboden te gaan doen. Want bedenk goed, het aardse verdwijnt vooriedere ziel, die naar het hiernamaals gaat bij zijn lichamelijk dood. Niets, wat op Aarde schijnbaar waarde had blijft over. Behalve de liefde! De liefde voor God en voor de naasten, de medemensen. Daarom, de superrijke mensen, die vele miljarden aan aardse rijkdom bezitten, maar Satan volgen in hun doen en laten, zijn eigenlijk beklagenswaardige mensen, ondanks hun grote aardse rijkdom en de daaruit voortvloeiende aardse macht. Want zij hebben, door hun streven naar aardse rijkdomen en dat als meest belangrijke te zien en na te streven, hun geestelijke toekomst in het hiernamaals reeds op Aarde verloren. Want zij gingen de wegen van Satan en hebben daarmee hun ziel gedood. Want, omdat liefde voor God en de naasten het leven is in de mens, is het tegenovergestelde, geen liefde hebben voor God en de naasten, de geestelijke dood. En dat is de uitkomst van de vele wegen die naar Satan leiden; de dood van de ziel! Maar wat is belangrijker: een rijk en machtig aards leven, resulterend in de geestelijke dood, of een meer bescheiden aards leven, maar wel resulterend in het eeuwige, nooit eindigende geestelijke leven in en bij God? Voor mij is het laatste het allerbelangrijkste! Ik hoop ook voor u, die dit leest. Want begrijp dit goed: het aardse leven duurt meestal minder dan een aardse eeuw, maar het geestelijke leven kent geen einde, zoals ook God geen einde kent. Ieder mens is echter vrij om te kiezen wat hij het belangrijkste vind. Bedenk wel dat God, die onze Vader is, ons altijd wil helpen om Zijn kind te worden; zozeer zelfs dat geen mens uit eigen kracht een kind van God kan worden, maar altijd de hulp van ons aller Vader nodig heeft. Maar wij mensen moeten wel ons best doen en blijven doen. Daartoe is God Zelf op onze Aarde komen wonen in Jezus Christus. Daar gaat ook de voorspelling van Ezechiël over. Want de dorre boom was het joodse geloof, die het merendeel – inclusief de priesters – al voor de geboorte van Jezus Christus hadden verloren. Het twijgje, die God van de top van een hoge ceder nam, en die uitgroeide tot en prachtige ceder, is het christendom, het geloof in God in Jezus Christus, die nu werkelijk wereldwijd verspreid is. Helaas is ook deze boom, in onze tijd, behoorlijk beschadigd en verdord, door het ongeloof van zoveel mensen, die liever Satan volgen naar de hel, dan Jezus Christus naar de hemel. Daarom ook komt Jezus Christus – nu in de heerlijkheid en als God – binnenkort op Aarde terug, nog slechts enkele jaren en Hij zal ons allen te oordelen, de levenden en de doden van ziel. Maar wij houden goede moed! Wij zijn er ons van bewust dat, zolang wij op Aarde wonen, er altijd een afstand is tussen God en onszelf. Het enige wat een mens kan doen, om deze afstand te verkleinen, is doen wat God van ons wil; en dat is liefde voor God en voor onze naasten, onze medemensen. Dan groeit het rijk Gods in ons, zoals het zaad, dat op een akker is uitgestrooid. Dan groeit een geloof als een mosterdzaadje, die wij in ons hart hebben uitgestrooid, uit tot een stevige boom van geloof. Waarin de vogels een onderkomen vinden, omdat een in daden omgezet geloof, aantrekkingskracht heeft op andere mensen. Dan groeit een mens toe naar een hemel, die hij vind nadat hij geroepen wordt om naar het hiernamaals te gaan en zijn lichaam voorgoed te verlaten. Wellicht mag hij ook komen wonen in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het eeuwige en hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkander daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering