slavernij

Hoofdpagina

Uit eigendomsrecht kwam slavernij.

slavernij

Hoofdpagina


Nee, niet uit de verwrongen rechtsopvattingen, die wij tegenwoordig koesteren en die tegen onze eigen menselijke natuur in gaan. Maar uit het natuurlijke gevoel en daarom uit de natuurwetten, welke God ons heeft gegeven, inclusief Zijn morele wetten, die volledig overeenkomen met onze menselijke natuur. Deze morele wetten zijn de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft gekregen en de twee Liefdesgeboden, welke God in Jezus Christus ons mensen heeft gegeven. Maar deze wetten en geboden hebben wij, in Europa, reeds lang bij het oud vuil gezet en weggedaan en daarvoor in de plaats de meest wrede en tegennatuurlijke gedragingen goedgekeurd en gelegaliseerd.

Maar slavernij is onvermijdelijk en zonder een vorm van slavernij zouden wij geen samenleving, beschaving hebben, dan zou alles instorten. Ik heb dit uitgebreid uitgelegd in mijn, inmiddels 15 jaar oude boek: Slavernij is economische noodzaak. Deze is gratis te downloaden op: http://www.cor-huizer.nl/boek_economie/boekbestellen.htm Heel veel leesplezier, indien u van de waarheid houdt. Heeft u liever de leugens, waarmee wij heden worden overspoeld, dan is dit boek niets voor u.

Maar de vorm van slavernij, waarbij de slaaf het eigendom is van zijn meester, ofwel anders gezegd; waarbij een mens het eigendom is van een ander mens, moet toch eens begonnen zijn en een oorzaak hebben, buiten de economische oorzaak, welke ik in mijn boek heb omschreven. De achterliggende reden is het natuurlijke eigendomsrecht van de mens.

Want zie, elk kind is het eigendom van zijn ouders. Dit is bij ons mensen het geval, maar ook bij de hogere diersoorten. Dat moet ook, want anders zou een kind, die leiding en verzorging nodig heeft, op weg naar volwassenheid, deze niet kunnen krijgen, omdat de ouders dan geen reden hebben om hem te verzorgen. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit artikel naar uw eigen geslacht. De dieren verder nagenoeg buiten beschouwing gelaten, heb ik het verder over ons mensen. Wat zijn de eigenschappen van eigendom van een kind? Het kind moet verzorgd worden, het moet leren gehoorzamen, het moet komen als het geroepen wordt, het mag niet weglopen maar moet onder gezag blijven, het moet worden opgevoed en alles geleerd, wat een mens als volwassene nodig heeft. Ouders en kinderen herkennen elkaar doordat ze op elkaar lijken en dat het kind volledig afhankelijk is van zijn ouders en de ouders volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen kind(eren). Pas bij het volwassen worden van kinderen verliezen de ouders het gezag over hun kind en zijn de kinderen volledig verantwoordelijk voor hun eigen daden. Andere kinderen van andere mensen hoeven dat niet aan u, maar wel aan hun eigen ouders. Het kind is niet vrij, anders kon het doen wat het wil, zoals ook volwassen mensen kunnen doen wat zij willen. Kortom, uw kind, die nog niet volwassen is, is uw eigendom!

Het in eigendom hebben van mensen is dus een natuurwet, welke God heeft ingesteld!

In het verleden heb ik, om dit te verduidelijken, wel eens een vergelijking gemaakt met een hond en een kind van tien jaar of jonger. Uw hond voldoet aan dezelfde eigendomseigenschappen als dat uw kleine kind voldoet. Uw hond kent geen verdere ontwikkeling; hij is en blijft een dier. Uw kind groeit en ontwikkelt zich tot een volwassene, die gelijkwaardig is aan zijn ouders; alleen de liefdeband tussen ouders en kind, als het goed is, blijft het gehele leven bestaan.

Welnu, het natuurlijke eigendomsrecht houdt in dat het eigendom aan iemand anders kan worden overgedragen, ongeacht of we het hebben over dingen, planten, vruchten van planten, dieren of mensen in eigendom. Dus bijvoorbeeld door ruil, verkoop, als gift, als onderdeel van een erfenis, enzovoorts. Kinderen kunnen, volgens de natuurwet, dus worden verkochte tegen geld en/of goederen en/of bijvoorbeeld dieren. Dan verandert deze mens van kind in een gezin naar slaaf met een meester, die hem in eigendom heeft. Kleine kinderen kunnen nog verkocht worden en, bij een kinderloos echtpaar, als kind worden opgevoed. Grotere kinderen worden gekocht om allerlei werkzaamheden voor de nieuwe eigenaar te verrichten.

De vraag, die sommige mensen stellen, waarom God nergens in de Bijbel slavernij verboden heeft, is hiermee eigenlijk al beantwoordt. Want als het in bezit hebben van mensen, andere mensen in eigendom hebben, een natuurwet is en het natuurlijke eigendomsrecht inhoud dat alle eigendom verkocht mag worden, dan is slavernij een natuurlijk en logisch gevolg van de door God zelf ingestelde wetten. En dat kan God natuurlijk niet verbieden; anders zouden de wetten van God aan willekeur leiden, in zichzelf niet consequent zijn. Dat is niet het geval!

Wel is God tegen een liefdeloos omgaan van ons mensen met elkaar. Maar het hebben van slaven betekent nog niet dat deze slaven een liefdeloze behandeling krijgen van hun meester; wel dat elke dienaar – ongeacht of die is ingehuurd of gekocht – onderdanig moet zijn aan zijn meester en doen wat hem wordt opgedragen. Omdat God ook als natuurwet heeft ingesteld dat de goederen van deze wereld ongelijk verdeeld zijn, dus er rijke- en arme mensen zijn, zijn er ook bevelhebbers en dienaars. God heeft dit ingesteld omdat alleen zo een menselijke samenleving kan functioneren. Wat overigens niet betekent dat slechts enkele mensen evenveel moeten hebben als de armste helft van de mensheid; dat komt niet van God maar van hun eigen, grenzeloze hebzucht. Dit komt niet door een toegestaan eigendom van andere mensen, maar door het algemene verval van onze beschaving in de huidige toestand van barbarij. Niet Gods werk, maar mensenwerk vanuit de bodemloze put van hebzucht.

Nu kunnen mensen de vraag stellen: Als God ieder mens op Aarde heeft voorbestemt om Zijn kind te worden, kon Hij dan niet ervoor zorgen dat ieder mens evenveel heeft en er geen meesters en slaven, koningen en onderdanen zijn en dat niemand het eigendom is van een ander mens? Nee, dat is onmogelijk! God zou in dat geval elk mens volledig uitgerust met alles wat hij nodig heeft op Aarde moeten laten komen, zodat ook een pasgeborene zichzelf volledig kan redden. Dan had geen kind een eigenaar nodig, wat nu, voor zijn eigen overleven, letterlijk van levensbelang is. Dan had ook geen mens een ander mens nodig voor wat dan ook. Maar, dan was het onmogelijk omdat de reden dat God ons mensen heeft gemaakt, die uit eigen vrije wil een kind van God kan worden, ook mogelijk gemaakt kan worden. Juist door de verschillen tussen mensen is het mogelijk elkaar in liefde te dienen.

Want zie, God is Liefde en ook de grootste Gerechtigheid zelve. Om een kind van God te worden zal een mens op God moeten gaan gelijken; dus net als God vervuld zijn met liefde. Maar, als een mens alles heeft wat hij nodig heeft, hoe kan hij dan liefde ontwikkelen, in zichzelf laten groeien? Hij heeft immers niemand nodig? Kijk, een groot aantal lagere diersoorten komen compleet op Aarde na hun geboorte en hebben niemand nodig. Hogere diersoorten zorgen altijd voor hun nageslacht, soms een korte tijd, soms enige jaren. En dat zijn schepselen Gods die onder Zijn Almacht vallen. Wij mensen vallen niet onder Zijn Almacht – behalve ons lichaam, waar wij zelf niets aan kunnen veranderen; tenzij wij volkomen tegennatuurlijk handelen in geslachtsverandering, wat altijd nadelig uitpakt – maar worden bestuurt door Gods Liefde. Om op God te kunnen gaan gelijken hebben wij namelijk een volkomen vrije wil nodig, omdat wij anders, net als de dieren onder Gods Almacht, een soort poppen aan het touwtje van Gods Wil hangen. Immers, waar het allerhoogste voor ons mensen bereikbaar is – een waarachtig en volmaakt kind van God worden – daar moet ook het allerlaagste haalbaar zijn – een volmaakte duivel worden.

Om het besef te kunnen ontwikkelen dat wij, altijd, afhankelijk zijn en blijven van God voor alles wat wij doen en willen, zullen wij in onze jeugd de ervaring op moeten doen, dat wij afhankelijk zijn van andere mensen; allereerst onze ouders. Van hen krijgen wij, hopelijk, een liefdevolle opvoeding. Met de nodige gestrengheid om ons niet verloren te laten lopen, maar ook met veel liefde, geduld en wijsheid. Daarna zijn de rijke mensen afhankelijk van hun arbeiders – gehuurd of gekocht – voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden en het behouden en/of vergroten van hun vermogen. De armen zijn afhankelijk van de rijken voor hun levensonderhoud, waarvoor zij arbeid moeten verrichten. En zo helpt de ene mens de andere en is de groei van wederzijdse liefde en begrip mogelijk.

Fout gaat het als de ene mens denkt dat hij meer waard is dan zijn naasten en zich hoogmoedige denkbeelden aan meet. In Gods ogen zijn namelijk alle mensen gelijkwaardig en God houdt van elk mens meer dan wij ooit in eeuwigheid zullen kunnen begrijpen. Of een mens nu een geringe slaaf is of een hoogverheven keizer, voor God maakt dat niets uit: God kijkt enkel naar de liefde van een mens. En alleen zij die liefde hebben voor God boven alles en voor hun naasten als voor zichzelf, die zijn het die kinderen van God worden. Hun status, beroep of geslacht maakt hierbij helemaal niets uit.

Voor God zijn wij mensen gelijkwaardig, maar op Aarde zijn wij dat uitdrukkelijk niet! Hier zijn wij gescheiden door onze eigen leven van andere mensen, die een totaal ander leven hebben. Niemand hoeft echter jaloers te zijn op een ander mens. Immers wij allen zijn op Aarde gezet voor een proefleven, of wij wel of niet willen kiezen voor God of onze eigen dwaalwegen door het leven willen bewandelen. Wij allen krijgen met allerlei moeilijkheden te kampen, ieder op zijn eigen manier, een manier die bij deze mens hoort. Niemand wordt door God boven zijn krachten beproeft; wel kunnen wij mensen, door op eigen kracht te willen handelen, zonder God, in problemen komen die te zwaar voor ons zijn, maar dat doen wij dan zelf. God gaat met elk mens een unieke weg door zijn leven; voor alle mensen die hun hoop op God vestigen en Zijn Geboden onderhouden – dus doen – geldt dat hij niets tekort komt. Bovendien kan God altijd veelvoudig terug geven wat een mens verloren heeft. Want wie alles op Aarde heeft verloren, maar God niet, die heeft niets verloren. Lees hiervoor eens het boek Job door; die verloor alles maar kreeg, hier op Aarde, ook weer alles terug.

Ik hoop dat het u inmiddels duidelijk is geworden dat God ongelooflijk goed is voor elk mens en dat Zijn Liefde en Wijsheid voor elk van ons precies het goede heeft geschapen en gedaan. Ook als wij er, uit menselijk oogpunt, er heel anders over denken en het anders gewild zouden hebben; wat God doet is gewoon goed! En het beste wat voor ons mensen bereikt kan worden.

Misschien zult u zichzelf afvragen of, wat ik hierboven heb geschreven, in mijn voornoemde boek, ook staat? Nee, niet expliciet, wel impliciet. Maar er staat wel meer niet in dit boek, wat ik nu wel weet en toen nog niet. In de afgelopen 15 jaar heb ik veel bijgeleerd. Wanneer ik dit boek had geschreven met de kennis van nu, dan was de waarheid precies hetzelfde geweest, maar wel met veel meer voorbeelden, feiten en feitjes. Opvallend is dat, alles wat ik in de tussentijd heb geleerd over het onderwerp van slavernij, de waarheid, welke ik in mijn boek heb geschreven, alleen maar bevestigt. Ik heb niets gevonden wat mijn boek tegenspreekt, maar alleen maar aanvult. Wie dus mijn boek leest, die krijgt de, misschien onplezierige, waarheid te lezen. En deze is, heel kort samengevat: er kan geen samenleving bestaan zonder een vorm van slavernij! Maar dit houdt niet in dat mensen, juridisch, eigendom hoeven te zijn van andere mensen; met uitzondering van kinderen, omdat het voor hen van levensbelang is bij iemand te horen en van iemand te zijn, dus een eigendom te zijn van een ander mens.

Cor Huizer.

26 april 2019.