Dit is een titel en kan je ook rechtstreeks aanpassen (gewoon hier klikken, en typen).

Schriftuitleg van zondag 18 december 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 7, 10-14

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: ‘Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel’. Maar Achaz antwoordde: ‘Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen’. En Jesaja sprak: ‘Luister dan, huis van David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen Immanuël ‘God-met-ons’. 


Tweede lezing Romeinen 1, 1-7

Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschrif­ten heeft aangekondigd. Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken mensen te brengen tot de ge­hoorzaamheid van het geloof. Ook gij hoort bij hen, geroe­pen als gij zijt door God tot de gemeenschap van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 


Evangelielezing Mattheüs 1, 18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden’. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam  Immanuël geven’. Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. 

Uitleg: 

Het thema van deze vierde zondag van de Advent is: ‘Vol verwachting’. Vol verwachting kijken wij uit naar het herdenkingsfeest van de geboorte van God Zelf in het kindje Jezus, welke wij volgende week vieren met Kerstmis. Want God is op onze Aarde Mens geworden, nooit eerder en nergens anders heeft dit wonder plaatsgevonden. Alleen in deze Scheppingsperiode en op onze Aarde heeft God Zich in het vlees gehuld en is onder ons mensen gaan wonen. Wij kennen God daarom bij Zijn menselijke naam: Jezus, die de Christus is! Volgende week herdenken wij Zijn geboorte in een stal te Bethlehem. Een stal, gemaakt in een grot, waar men bij slecht weer het vee onderbracht. In alle stilte en weg van de drukke mensen van die tijd, kwam onze God en Redder op Aarde. Geboren uit een zuivere maagd, Maria en in armoedige omstandigheden. Natuurlijk kon juist deze geboorte, die heil bracht, niet alleen op onze Aarde, maar in de gehele oneindigheid, niet ongemerkt voorbij gaan. En daarom nodigde engelen eenvoudige mensen uit om op kraamvisite te gaan; herders die in de buurt de nacht doorbrachten. Die mensen, door hun medemensen vaak veracht en vertrapt – geestelijk opvatten – waren de eersten die bij hun pasgeboren Zoon van God op bezoek mochten komen. Hier kan verwarring ontstaan, want eerst schrijf ik over de geboorte van God als Mens op Aarde en nu heb ik het over de Zoon van God, wat bedoel ik daarmee? Wel God is Geest, waaruit alle Scheppingen en schepselen zijn voortgekomen. Maar om op Aarde geboren te kunnen worden als Mens, moest God voor Zichzelf een ziel en een lichaam scheppen, die de Mens Jezus Christus is, en dat is de Zoon van God. Dus Jezus Christus is als Mens – ziel en lichaam – is de Zoon van God, maar Zijn inwonende Geest is God, die nooit een begin heeft gehad en nooit een einde zal kennen, maar Die alles wat er waar dan ook in de oneindigheid is Zelf heeft geschapen. Dus zelfs Gods grootste vijand, Satan, is door God geschapen. Satan is echter niet als hoogste duivel, demon, geschapen, maar als de lichtengel Lucifer, die door zijn eigen beslissingen is afgedaald tot op het laagste niveau van de hel – de hel is niet geschapen door God, maar door de duivels zelf – waarvan Satan nu de koning is. Het trieste is dat, hoewel onze Aarde – en alle mensen daarop – zijn geschapen om Gods kinderen worden, de Aarde om ons te dragen en wij als mensen van deze Aarde om Gods kinderen te worden en te zijn, de meeste mensen, en zeker in onze tijd, de voorkeur hebben om in de hel te komen, omdat zij van God niets willen weten. En zeker de voorwaarden om een waar kind van God te worden en te zijn niet willen nakomen. Daarom, zou de Aarde nu bevrijd worden van alle mensen, zou het overgrote deel van de mensheid zijn toekomst hebben in de hel. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar gelukkig hebben wij God, die Liefde is. Hij laat deze overwinning van Satan niet gebeuren. Daarom zal God ons waarschuwen. En ja, mensen die zich weigeren te bekeren, die komen in de hel. Maar niet voordat God elke mens, die deze waarschuwing kan begrijpen, te waarschuwen hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan alsnog bekeert, onder berouw over de gepleegde zonden en met het voornemen om niet meer te zondigen, is gered voor Gods rijk. Maar diegenen die God ook dan nog negeren, tegenwerken, die zullen zich in de hel moeten afvragen waarom zij zo eigenwijs waren, om niet naar God in Jezus Christus te willen luisteren. Ja, God is op onze Aarde gekomen om alle mensen op Aarde te verheffen tot Zijn kinderen. Maar zonder dwang, dus uit eigen vrije wil kunnen wij mensen Gids kinderen worden. Hoe? Door net als God ons te laten leiden door onze liefde voor God – die ons het leven heeft gegeven – en voor onze medemensen, onze naasten. Dit is de enige Weg naar God, omdat God Liefde is en deze Liefde van God ook Zijn Leven is. Daarom is de Weg naar God die van Zijn Geboden en Leer te volgen uit oprechte liefde voor God en onze medemensen, de Waarheid is dat er geen andere wijze is om een kind van God te worden, dan deze Weg te volgen en zowel deze Weg als de daarin zittende Waarheid brengt ons mensen naar het eeuwige, nooit eindigende Leven in en bij God, onze Vader, die zoveel van ons mensen houdt, dat Hij Zelf Mens is geworden. En Jesaja voorspelde het al aan de eigenwijze koning Achaz: Uit een maagd en moeder zal een Kind geboren worden, die ‘Immanuël’ zal heten, God met ons. Ja, Jezus Christus is God en Hij wilde zo met ons zijn, dat Hij als Mens tussen ons in heeft geleefd en ons, als God, Persoonlijk heeft geleerd hoe wij kinderen van God kunnen worden en zijn. Maar Hij heeft onze eigen vrije wil zo gerespecteerd, dat Hij een smadelijke dood aan een kruis moest ondergaan, om ons van de dood – en van Satans heerschappij over de wereld – kon bevrijden. Dat nu, na bijna twee decennia, de meeste mensen, uit vrije wil, liever aan Satan gehoorzamen, dan aan God, heeft God in Jezus Christus al tijdens Zijn leven op Aarde en in de Apocalyps voorspeld. Daarom is Zijn wederkomst nu zo vlak bij, dat de meeste mensen dit nog in hun leven kunnen meemaken, mits zij God gaan volgen, want alle vijanden van God, demonen, duivels en mensen, zullen van de Aarde worden weggenomen, nog voordat Jezus Christus terugkeert op Aarde. In de begintijd van de Kerk van Christus op Aarde, waren het de apostelen en hun medewerkers, die de mensen tot geloof brachten, waaronder Paulus, die vele brieven schreef, ook aan de Romeinen, om hen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen, die weigeren om in God te geloven. Om hen tot geloof te brengen, gebruikt Gos nog steeds profeten en profetessen. Maar wij mensen willen daar meestal niet naar luisteren. Vandaar de Grote Waarschuwing, waarbij God alle mensen, goed of slecht, Zelf zal benaderen. Maar het is de vrije wil van ons mensen, die daar ofwel gehoor aan geven, ofwel doorgaan met het verwerpen van God. Onze eigen keuzes maken onze toekomst uit, altijd geweest en ook nu. Maar op de Nieuwe Aarde, na de wederkomst van Jezus Christus, is er geen plaats meer voor hardnekkige zondaren, die God afwijzen; die zijn dan al eerder van de Aarde weggenomen. Tot onze heil en geluk was Maria en ook Jozef niet zo eigenwijs, dat zij afwezen wat God van hen vroeg. Maria, een jonge maagd, koos ervoor, toen de engel Gabriël haar boodschapte dat zij zwanger zou worden van de heilige Geest, om daarmee in te stemmen met de woorden: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord’. Toen deze engel haar vervolgens verliet, was zij al zwanger van de heilige Geest. En Jozef geloofde de engel in zijn droom en nam Maria als zijn vrouw aan. Daardoor had Jezus Christus een noodzakelijke moeder, die zelf had ingestemd om Zijn moeder te worden en een aardse vader, Jozef, die wist dat de werkelijke Vader van Jezus Christus God was en is. Hoe Jezus Christus zowel Vader is van alle kinderen van God en tevens Zoon van God – als Mens – heb ik eerder in deze tekst al uitgelegd. Daarom is het slim van elke mens als hij zich bij God aan zou sluiten. Want het leven op Aarde duurt vrij kort,  honderd aardse jaren is reeds lang, maar de eeuwigheid kent geen einde. En waar denkt u, is het beter vertoeven: in de hel onder doorlopende wederzijdse ruzies, of in een hemel vol zaligheid? Maar alleen die mensen, die God willen gehoorzamen en naar Zijn Leer en Zijn Geboden willen leven, komen in de hemel. Maak dus zelf uw keuze! De toekomst is aan u, gehoorzaamd u aan Gods Geboden en Zijn Leer  van liefde, dan komt u zeker in een hemel, na het afleggen van uw lichaam. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal weer mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering