Dit is een titel en kan je ook rechtstreeks aanpassen (gewoon hier klikken, en typen).

Schriftuitleg van Tweede Kerstdag 26 december 2022.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 6,8-10; 7,54-60

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia be­gonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak. Zij werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand’. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem bui­ten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij. 


Evangelielezing Mattheüs 10,17-22

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: ‘Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen op­staan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden’. 

Uitleg: 

Het thema van deze tweede Kerstdag is: ‘De hemel open’.  De hemel is reeds bijna tweeduizend jaar open, voor iedereen die daar naar toe wil. Want, na Zijn kruisdood heeft Jezus Christus de verbroken verbinding met de hemel hersteld. Verbroken door de zondeval van Adam en Eva, waarna de verbinding tussen God en ons mensen verstoord was. Maar sinds Jezus Christus deze verbinding tussen Aarde en hemel hersteld heeft, staat deze voor elke gelovige volgeling van Christus Jezus wagenwijd open. Natuurlijk moet wel elke mensenziel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hij zal de Leer en Geboden van God als leidraad voor zijn leven moeten nemen en deze daarom ook uitvoeren. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want het christelijk geloof is niet een geloof van ‘ik geloof het wel’ en vervolgens er niets aan doen, maar een geloof van daden. De liefde voor God kan enkel bewezen worden door de liefde voor de naasten. Wie uit liefde zijn naasten helpt uit de nood – natuurlijk wel met gebruik van gezond verstand – die zal deze goede daden beloond zien, doordat God deze zal aannemen alsof deze daden voor Hem zijn gedaan. Want God is Liefde en wie uit liefde handelt, die doet wat God van hem wil. Het gebruik van het gezonde verstand is noodzakelijk om die mensen, die te lui zijn om te werken, niet de gelegenheid te geven om zichzelf te verrijken, ten koste van hen die werkelijk hulp nodig hebben. Wees echter daarbij niet al te wantrouwig, anders laat u de verkeerde mensen ‘in de kou staan’, dus ontneemt u de werkelijk armen de noodzakelijke hulp. Vraag u dus niet af of de hulp vragende de hulp wel echt nodig heeft, maar vertrouw op God, die u wel in het hart zal geven als u werkelijk bedrogen wordt. Wees dus gul aan armen en noodlijdenden, dan zal God zeker gul zijn bij Zijn gaven aan wat u zelf nodig heeft. Drijf ook niet de spot met God en/of met mensen, die zich religieus gedragen, ook als u dat zelf overbodig vindt, want u kunt niet in het hart van uw medemensen kijken, dan kan alleen God. Kortom heb liefde voor God en voor alle mensen die u, op welke wijze dan ook, ontmoet. Dan zult u zeker, door uw liefde, steeds meer op God gaan lijken, wat de voorwaarde is om een kind van God te worden. Kunnen wij mensen geheel op eigen kracht een kind van God worden? Nee, daarvoor hebben wij allemaal Gods hulp nodig! Wij kunnen wel een kind van God willen worden en ons best doen om dit hoge ideaal ook te halen. Maar niemand kan, door eigen inspanning, het kindschap van God ook bereiken. Daarvoor hebben wij allen de hulp van onze Vader in de hemel nodig. Die met zekerheid gegeven wordt aan al die deemoedige mensen, die om Zijn hulp vragen. God wil namelijk alle mensen op deze Aarde graag opvoeden als Zijn kinderen, maar alleen die mensen, die dit zelf ook graag willen, kan Hij hiermee helpen, omdat God anders tegen onze eigen vrije wil in zou gaan, wat God nimmer zal doen. Want, omdat wij mensen een absoluut vrije wil hebben, is de keuze om een kind van God te worden – en daarom aan de gestelde normen te voldoen, namelijk een liefdevol en deemoedig leven, trouw aan de Geboden en Leer van God – of onze eigen weg door het leven te gaan en voor altijd een schepsel van God te blijven, onze keuze van onze eigen vrije wil. Wij mogen allemaal kiezen wat voor leven wij willen leiden op Aarde en in het oneindige hiernamaals. Lopen wij mensen op Aarde onze hoogmoed, trots, eigenliefde en eigenbelangen na, vaak ten koste van andere mensen – de reden dat zoveel mensen in armoede en ellende hun leven moeten leiden – dan volgen wij het voorbeeld van alle duivels in de hel. Dan moeten wij ook niet klagen als wij daar zelf onze woonplaats in het hiernamaals krijgen, want dat is het gevolg van onze eigen keuzes vanuit onze eigen vrije wil. Eigenliefde heeft elk mens, maar als deze alle liefde is, die wij mensen kunnen opbrengen, dan verknoeien wij ons eeuwige leven in het hiernamaals. Want daarvoor zij wij mensen niet geschapen. Want niemand is geschapen voor de hel. Wel voor een eeuwig gelukzalig leven in een hemel, maar die zullen wij mensen wel zelf moeten willen en onze daden hierop richten. Richten op liefdevolle daden voor onze naasten, zonder ons beter te achten dan hen, die onze hulp en liefde nodig hebben, maar de ander behandelen als onze broeder of zuster. Neem nu eens Stefanus. Deze man leefde volgens de Leer van God in Jezus Christus. Mensen die zich zelf gelovig vonden volgens het joodse geloof, gingen met hem redetwisten, om hem te overtuigen dat hij het mis had. Maar met Gods hulp konden zij niet op tegen zijn wijsheid en, in plaats van zich te bekeren, werden zij woedend omdat zij niet tegen deze wijsheid op konden. God gaf Stefanus toen een visioen, waarin hij Jezus Christus naast God de Vader zag staan. Bekeerden zij zich toen? Nee, zij werden nog kwader, sleepte Stefanus buiten de stadspoort en stenigden hem. Stefanus echter vergaf zijn moordenaars en vroeg God om genade voor hen. Wie denkt u in deze waar gebeurde scene was rijp voor de hemel en wie was rijp voor de hel? Ik denk dat Stefanus rijp was voor de hemel en zijn moordenaars, alleen door Gods genade, aan de hel konden ontsnappen. Daarom, indien u dit nu doet, handel niet langer als een vijand van God, maar kom tot bekering, anders kon het weleens zeer slecht met u aflopen. Want dezelfde mentaliteit van de moordenaars van Stefanus, bedoelde God in Jezus Christus, toen Hij Zijn apostelen waarschuwde voor dit soort mensen, die zelf niet in God geloven, maar anderen ook willen afhouden om de Leer van God in Jezus Christus te onderhouden. Stefanus was de eerste bekende martelaar voor zijn geloof, na hem zijn er talloze andere mensen ook voor hun geloof gestorven, onder de vaak meest onmenselijke omstandigheden. Soms verraden door hen, die zij volledig vertrouwden. Ook tegenwoordig zijn er tal van mensen die andere mensen, als zij hun eigen ongeloof niet willen delen, het liefst zouden doden, opdat ze zelf niet lastig gevallen worden met de waarheid vanuit God. Ja, zelfs mensen, die van een religie hun beroep hebben gemaakt, maar hun geloof hebben verloren en niet meer tot geloof willen komen, zijn absoluut niet te vertrouwen. Als zij een ander niet op hun eigen dwaalwegen kunnen brengen, dan zouden zij een in de ene ware en levende God gelovige, die de Leer van Jezus Christus in de praktijk brengt en daarmee Gods Geboden onderhoudt, het liefst doden. Zelfs de Kerk, die Jezus Christus Zelf heeft gesticht, nu de Rooms Katholieke Kerk genoemd, zit vol van dit soort ‘geestelijken’. Daarom zal deze Kerk ook scheuren, een schisma krijgen. Maar weet wel; wie zich bij God in Jezus Christus aansluit door daden van liefde en geloof, alleen hem wacht na dit leven op Aarde een eeuwig, nooit eindigend leven in een hemel, maar niet Gods zelf verklaarde vijanden, die door hun daden laten zien dat zij van God niets willen weten. Maar allen die God willen volgen in hun daden van liefde voor God en hun naasten, kunnen ook Gods kinderen worden en gaan wonen waar hun Vader, God in Jezus Christus, woont in het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering