Dit is een titel en kan je ook rechtstreeks aanpassen (gewoon hier klikken, en typen).

Schriftuitleg van zondag 16 oktober 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Exodus 17, 8-13

In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te val­len. Toen zei Mozes tot Jozua: ‘Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan’. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen op­geheven hield waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken dan won Amalek. Ten slot­te werden Mozes’ armen moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn ar­men omhoog geheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. 


Tweede lezing 2 Timotheüs 3, 14 - 4, 2

Dierbare, blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspi­reerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waar­heid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbete­ren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen le­ven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toe­gerust voor elk goed werk. Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap: ver­kondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld. 


Evangelielezing Lucas 18, 1-8

In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: ‘Er was eens in een zekere stad een rechter die zich om God noch gebod bekommerde. Er was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken’. En de Heer sprak: ‘Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt!’. Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst het geloof op aarde vinden?’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Sta mij bij’.  Mijn God, sta mij bij om een zo zondeloos mogelijk leven te leiden, want in deze tijd van grote goddeloosheid wordt niet alleen ik, maar alle mensen onder druk gezet om uw Geboden te overtreden. Daarom zou het eigenlijk voor ieder mens als een noodzakelijkheid gevoeld moeten worden om uw hulp en bijstand te vragen, maar de allergrootste gedeelte van ons mensen zullen u eerder verwerpen, dan uw Geboden en Leer van liefde te volgen. Deze keer heb ik mijn uitleg begonnen met bovenstaand gebed. De reden is dat wij reeds ver gevorderd zijn in de Eindtijd, de tijd vlak voor de wederkomst van onze Heer en God Jezus Christus, die terugkomt als God om te oordelen over levenden en doden. Daarmee wordt de geestelijke levenden en doden bedoeld. Want bij het lichamelijke leven hoort niet alleen de geboorte, maar ook de dood van het lichaam. Maar na de lichamelijke dood leeft de ziel voort in alle eeuwen der eeuwen, zonder ooit een einde te kennen. Echter Satan heeft de hedendaagse wereld, de Aarde waar wij nu op leven, zodanig in zijn greep, door zijn aardse volgelingen, dat er nu een strak net van kwaadaardigheid om de gehele Aarde is gespannen. Daardoor leven wij nu in leugens en omdraaiing van waarden en normen. Bijvoorbeeld de abortus provocatus, het vermoorden van ons nageslacht, nog voordat die geboren is en wel met instemming van hun eigen ouders. Deze zware misdaad wordt als iets wat ‘goed’ is gepropagandeerd, terwijl het een objectief kwaad is. Bijvoorbeeld het verzinnen van vele zogenaamde ‘geslachten’ in de ‘genderideologie’, die helemaal niet kunnen bestaan, omdat God slechts twee geslachten, twee soorten mensen heeft geschapen; mannen en vrouwen. Alle andere ‘mensensoorten’ zijn pure verzinsels en leugens, die ons mensen worden opgedrongen om de natuurlijke Orde van God, die volledig is afgestemd op onze menselijke natuur – men kan ook zeggen dat God onze menselijke natuur volledig heeft afgestemd op Zijn Orde, maar dat terzijde – om te draaien en ons te stimuleren om tegen onze eigen natuur in te handelen en daarmee zonden te plegen. God heeft os mensen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis om ons de grote genade, het hele grote geschenk te geven dat wij mensen Gods kinderen kunnen worden. Dat wil Satan, de koning van de hel, en alle demonen en duivels, zowel in de hel als nog in een lichaam levend op Aarde, absoluut niet. Want zij in de hel willen, vanwege hun helse mentaliteit, het liefst alle mensen in de hel. Vandaar dat Satan, met zijn volgelingen op Aarde, inmiddels in de afgelopen eeuwen, een kwaadaardig en zeer machtig netwerk heeft gespannen om, het liefst alle mensen, nu  naar de hel toe te brengen. Vandaar de Nieuwe Wereld Orde, die vanuit de hel is opgezet om alle mensen onder een hels regime te brengen. En dat lijkt een succes te worden; hun macht over de wereldbevolking is inmiddels zo sterk geworden dat geen mens en geen land aan hun klauwen meer kan ontsnappen en hen kan verslaan. Er is er maar één die dit kan en die Ene is God. God is oneindig veel sterker dan alle krachten uit de hel en alle machten van onze kwaadaardige elite hier op Aarde. Maar waarom heeft God het zover laten komen? Vanwege onze vrije wil, die binnen de grenzen, die God gesteld heeft, alles mag doen en laten wat wij mensen willen. Maar nu is er een einde gekomen aan Gods geduld met alle kwaadaardige krachten en machten; God in Jezus Christus komt terug op Aarde in al Zijn heerlijkheid en dan is het afgelopen met iedereen, die Satan boven God kiest en niet tot bekering komt. Wanneer God vandaag hard zou ingrijpen, dan gaan bijna alle mensen verloren, zeker  negen van elke tien mensen. Daarom heeft God een reddingsplan opgesteld; God laat toe dat de slechte, kwaadaardige mensen, een hele grote nood op Aarde brengen, zoals massamoord, omdat deze kwaadaardige mensen vinden dat er veel te veel mensen op Aarde wonen, gif injecties, verkocht als vaccins, door schaarste aan goederen, een dure tijd, hongersnood en een atoomoorlog. Maar, om zoveel mogelijk mensen voor het eeuwige leven in Gods rijk te redden, komt God met een Waarschuwing, hoe ieder van ons mensen er in Zijn ogen voor staat en met enkele wonderen, die het bestaan van God bewijzen, óók aan diegenen die nu Zijn bestaan ontkennen. Samen met de ellende, die God niet veroorzaakt, maar wel toe zal laten – nood leert bidden – zullen die mensen, die dit willen, geholpen worden om zich te bekeren, tot inkeer te komen, Gods Geboden te gaan leven, dus doen en dan gered worden voor de eeuwigheid in Gods rijk, ongeacht de zwaarte van de door hen gepleegde zonden. En op het einde van deze tijd zal niet alleen Satan en zijn duivels, die nu werkzaam zijn op Aarde, naar de hel worden gezonden, maar ook alle mensen, die de waarschuwingen van God hebben genegeerd, zonder ooit berouw te hebben gehad voor hu zonden en die trouw zijn gebleven aan Satan en de helse mentaliteit, die zij zelf hebben. Ieder mens echter, die Gods wil gaan doen, kan van de aanval van Amalek op de Israëliërs veel leren. Kennelijk was het volk van Israël niet erg sterk, maar door het vertrouwen op God – in ieder geval van Mozes – wonnen zij. Maar niet zonder dat Mozes zijn armen opgeheven moest laten, als teken van zijn vertrouwen op God. God kan elk mens de overwinning over zijn eigen kwade, dus zondige neigingen laten overwinnen, maar alleen als een mens God daarom vraagt en zelf zijn best doet om zo zondenvrij mogelijk te leven. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. En dat valt, in een wereld waarin zondigen tegen God hoog wordt geprezen en gepropagandeerd, niet altijd mee. Het helpt om actief de Leer van God in Jezus Christus te willen kennen, zoals die in de evangeliën staat. Het helpt ook als een mens, van kindsbeen af, deze Leer heeft leren kennen, misschien verloren heeft, maar hij kan dit gemakkelijk weer oppikken, zolang hij dat maar wil. Helaas zijn er onder de bisschoppen en priesters in de Kerk nog maar weinig mensen zoals Paulus en Timotheüs over, die door hun leer en voorbeeld, de mensen van de waarheid over God in Jezus Christus kunnen overtuigen. Mensen die het zuivere Woord van God – de Leer van Jezus Christus – verkondigen  en aandringen te pas en te onpas, leugens over Leer weerleggen, berispen over dwaalwegen, bemoedigen wanneer het moeilijk is; met één woord, onderricht geven met groot geduld en in alle waarheid. Want God in Jezus Christus is de  Weg naar het eeuwige leven, Hij is de Waarheid zelve en de waarheid leidt naar het eeuwige leven in Gods rijk. Er is geen andere Weg, dan de Waarheid en het Leven, de Weg van liefde, die naar God voert. Maar bidden helpt. Het citeren van vooraf gegeven gebeden kan nooit kwaad. Maar dat is niet de alleen zaligmakende wijze van bidden. Bidden, praten met God, vanuit de liefde in het eigen hart, die de Liefde van God zoekt, in eigen woorden, verstaat God uitstekend. En God is altijd thuis en luistert naar de gebeden, uit liefde gebeden, altijd. Alleen, denk niet dat God meteen antwoord geeft of helpt op de wijze die wij mensen willen; Zijn hulp komt, maar vaak in een andere vorm dan dat wij mensen verwachten. Echter, blijf volharden in het gebed, zoals die weduwe volhardde bij de onrechtvaardige rechter, dan zal God, de Rechtvaardige Rechter, de biddende zeker recht verschaffen en hulp bieden. Wie dit alles, uit liefde tot God en de naasten, doet, die komt zeker in de hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen. 

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering