Religie

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet

Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.
Amen

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering