Religie

Schriftuitleg van zondag 28 januari 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20

Mozes sprak tot het volk, en zei: uit uw eigen broeders zal de Heer, uw God, een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst aan de Heer, uw God, gevraagd. Toen hebt gij gezegd: Laat mij de stem van de Heer, mijn God, niet meer horen, en dat grote vuur niet meer zien; anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk. 1k zal uit hun broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. 1k zal hem mijn woorden in de mond leggen, en hij zal hun alles zeggen wat 1k hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ikzelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat 1k hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.


Tweede lezing 1 Korintiërs 7, 32-35

Broeders en zusters, ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft en het ongehuwde meisje hebben zorg voor de din­gen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil haar man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij al­leen om de eerbaarheid en om een onverdeelde toewij­ding aan de Heer.

Evange1ielezing Marcus 1, 21-2

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zich­zelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: ‘Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. 1k weet wie Gij zijt: de Heilige Gods’. Jezus voegde hem toe: ‘Zwijg stil en ga uit hem weg’. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: ‘Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorza­men Hem’. Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kan­ten over heel de streek van Galilea.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Hij is de Heilige Gods!’. De demon in de bezeten man wist Wie Jezus Christus was en is: Hij is de heilige Gods! En als uitzondering – demonen, duivels en onreine geesten liegen nagenoeg altijd – sprak hij de waarheid. Want als Mens was en is Jezus Christus de heilige Gods, maar in Zijn Geest is Hij volledig God. Want zie, God is oneindig in alle opzichten, God heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben. Daarom, wil God Zich zichtbaar maken voor Zijn schepselen – alles wat bestaat is een schepping/schepsel van God – dan moet God zich omhullen met iets wat geschapen is. Voor de geboorte van God op Aarde in de Mens Jezus Christus, koos God een engel uit om Zichzelf zichtbaar te maken en zo verscheen Hij een aantal keren aan de mensen in de oertijd, zeg maar de tijd van Adam en Eva. Vanaf de geboorte van Gods Zoon, Jezus Christus, was dit niet meer nodig; God had Zich een geschapen ziel en lichaam aangemeten. Gods Zoon is daarom uitsluitend de Mens Jezus Christus, de Geest van Jezus Christus is de Ongeschapen God in Zijn volledigheid. Daarom is ook Jezus Christus God en wie Hem ziet, die ziet ook God Zelf. Het klink ingewikkeld, maar het is wel de volledige Waarheid. Want alleen de Ongeschapen Geest, die alles wat verder nog bestaat geschapen heeft, is God; de door God geschapen ziel en lichaam van Jezus Christus is Mens en daarom de Zoon van God, die Hem heeft verwekt door Zijn Wil in Zijn moeder Maria. En daarmee hebben wij dan ook de Drie-eenheid van God: de Vader is de Liefde van God, die tevens Gods Leven is, de Wijsheid is de Zoon van God, omdat Gods Wijsheid voortkomt uit Gods Liefde, de Wil van God is de heilige Geest, die met een krachtig ‘Er zij’, alles wat God in Zijn Liefde heeft uitgedacht en in Zijn Wijsheid heeft geordend hiermee tot leven roept en ook houdt. En Maria werd niet zwanger gemaakt door een man op Aarde, maar door de Wil – de heilige Geest – van God. Maar niet voordat Maria daar toestemming voor had gegeven, door aan de engel Gabriël te zeggen: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord’. Direct daarop was Maria zwanger en kon de engel heengaan, want hij had deze taak volbracht. Nu kunt u misschien denken, had God dit dan ook niet zonder haar toestemming kunnen doen? Jawel, maar God heeft ieder mens een vrije wil gegeven en zal nimmer tegen deze vrije wil van welk mens dan ook in handelen. Vandaar dat Maria haar toestemming moest geven, om van God zwanger te worden en God Zelf te baren, in de vorm van Gods Zoon. Voor God is niets onmogelijk; maar God laat heel veel aan Zijn schepselen – wij mensen en de engelen – over vanwege de door Hem aan ons gegeven vrije wil. Daarmee kunnen wij mensen vrij kiezen wat wij van het aardse leven willen maken; willen wij God gaan gehoorzamen in liefde voor God en de naasten, of willen wij liever Satan volgen in zijn opstand tegen God? Ieder mens mag zelf kiezen wat hij wil! Waar hij staat moet ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar let wel, elke levenskeuze heeft zijn eigen gevolgen. Kies dus wijs, kan ik u aanraden. Want omdat God Liefde is en deze Liefde ook het Leven van God is en alleen Hij ieder van ons heeft geschapen, is er voor welk schepsel dan ook, alleen leven te vinden in de liefde. Wel te verstaan; niet de eigenliefde, maar de oprechte en eerlijke liefde voor God en onze medemensen, onze naasten. Het idee, wat ik vandaag op internet las, dat kinderen eigenlijk gegeten moeten kunnen worden, is een idee vanuit de diepste hel. Want elk kind, vanaf de conceptie, verwekking door seks tussen en man en een vrouw, tot aan zijn natuurlijke dood, is een potenzeel kind van God. Of hij het kindschap van God ook zal bereiken, dat is afhankelijk van zijn gedrag en daden. Heden leven wij mensen, wereldwijd, in een tijd, die beheerst wordt door Satan en zijn aanhang en de meeste mensen streven naar aards geluk en rijkdom, ook als die ten koste gaat van andere mensen. Hun eigenliefde en zelfzucht gebruikt andere mensen en, indien voor hen zelf nodig, vernietigt andere mensen. Te beginnen met de weerloze kinderen in de moederschoot, die jaarlijks met tientallen miljoenen worden afgeslacht. Maar ook mensen, die geboren zijn, worden vaak als slachtvee afgeslacht. En dat zijn diensten aan Satan, maar tegenwerking van God, die hier dan ook, nog voor 2030, een einde aan zal maken. Gods geduld is op! God heeft Zijn komst al aan Mozes laten weten, die dit verkondigde als de komst van een profeet. In werkelijkheid was God Zelf gekomen in Zijn Zoon Jezus Christus. Omdat God oneindig ver in de toekomst kan kijken, heeft God Zijn wederkomst reeds tijdens Zijn aardse leven aangekondigd. En dit omdat wij mensen – massaal – geen gehoor wilden en willen geven aan Zijn woorden en aan Zijn Leer en Geboden van liefde. Daarom leven wij in liefdeloze samenlevingen en dwingen wij God – doorat wij de wegen van Satan volgen in ons leven – dat God in Jezus Christus in onze tijd terug moet komen. Paulus wenste de Korintiërs toe dat zij zonder zorgen konden leven. Maar dat is enkel mogelijk voor mensen, die Gods Leer en Geboden in daden omzetten. Wie zichzelf bij Satan en zijn verwoestende werken heeft aangesloten, heeft het aan zichzelf te danken, dat hij zijn leven in zorgen doorbrengt. De enige mensen, die een innerlijke rust en kalmte hebben in alle omstandigheden en zich nergens zorgen over maken, zijn die mensen die hun volledige vertrouwen op God hebben gesteld en daarom Zijn Leer en Geboden ook uitvoeren, doen in hun dagelijkse leven. Dat geeft rust en kalmte, ook al kunnen ook die mensen zien dat tussen nu en de wederkomst van Jezus Christus er een kot aantal verschrikkelijke jaren zullen komen. Want eerst moet de Aarde gezuiverd worden van Satan en al zijn aanhangers; duivels en mensen.  Omdat Jezus Christus God is, is Zijn Leer en Geboden ook vol van gezag. Dat merkte ook Zijn toehoorders in de synagoge van Kafarnaüm. Al voor dat de onreine geest de rust verstoorde door te gaan schreeuwen, waren zij verbaasd over het gezag waarmee door Jezus Christus werd gepredikt. Maar Zijn woorden van gezag werd nog meer kracht bijgezet, toen Hij, ongetwijfeld op kalme toon, tegen de onreine geest zei: ‘Zwijg stil en ga uit hem weg’. En tegen God is niets en niemand opgewassen, dus de onreine geest vertrok. Kijk, wij mensen kunnen terugkeren op Gods Wegen, die Hij voor ieder van ons heeft uitgestippeld door het leven en leringen van mensen en duivels naast ons neer leggen, ook al waren de wegen door ons eigen leven in het verleden beladen met zonden. Als wij dat doen, dan krijgen wij bescherming van God en daar kan Satan niets tegen doen. Want God heeft ook Satan geschapen en zijn bestaan hangt daarom ook van God af. God schiep Satan niet als de demon, die hij heden is, maar als de lichtengel Lucifer. Die dwaas dacht dat hij oorlog kon voeren tegen God en God ook kon overwinnen. En zijn aanhangers dachten dit ook. Daarom nam God, heel erg lang geleden, allen geesten die tegen Hem in opstand waren gekomen, gevangen in de materie. En God, die de Liefde Zelf is, is reeds lang bezig om deze gevangen geesten uit de materie te bevrijden. Ja, de mensen van deze Aarde – omdat hier Satan gevangen zit – zijn zelfs uitverkoren om Gods kinderen te worden en daarna te zijn. Maar daar moeten wij mensen wel zelf voor kiezen, door ons gedrag en daden. Maar wie dit doet, die komt, na het aardse leven, gegarandeerd in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse  Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering