Religie

Schriftuitleg van zondag 18 februari 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Genesis 9, 8-15

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: ‘Nu ga Ik mijn ver­bond aan met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige die­ren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten’. En God zei: ‘Dit is het teken van het verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft, te verdelgen’.


Tweede lezing 1 Petrus 3,18-22

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de zonden - de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen - om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren ge­weest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht perso­nen behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van het licha­melijke onreinheid maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechter­hand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.


Evangelielezing Marcus 1, 12-15

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap’.

Uitleg:

Het thema van deze eerste zondag van de vasten is: ‘Verbond met God’. Wij mensen hebben een verbond met God. Niet door ons mensen gesloten met God, maar door God gesloten met ons mensen. Want zie, God heeft ons mensen van deze Aarde geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. En deze gelijkenis is geestelijk, meer nog dan lichamelijk. Maar wat wil dit zeggen? Niets anders dan dat wij mensen van deze Aarde tot Gods kinderen verheven kunnen worden, maar alleen uit eigen vrije wil. Niemand zal ooit gedwongen worden om een kind van God te worden en daarna te zijn. Dat is de vrije keus van ieder mens. Wij mensen zijn in eerste instantie Gods schepselen, zoals alle schepselen van God. Maar, als wij de Leer en Geboden van God in Jezus Christus tot leidraad in ons leven nemen, dus in al ons handelen en nalaten gaan doen, dan kunnen wij, door Gods genade, uitgroeien tot Gods kinderen. Daarbij dient elk mens, die een kind van God wil worden en tot in de oneindige toekomstige tijd wil blijven, wel beseffen dat wij mensen wel ons best zullen moeten doen, maar dat God de rest moet doen. Want niemand kan een kind van God worden uit eigen kracht; hiervoor hebben alle mensen Gods liefdevolle hulp nodig. Een kind van God kan een mens enkel worden, indien God hem als Zijn kind accepteert en hem daarom tot Gods kind opvoed. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Alleen mensen van goede wil kan God tot Zijn kinderen verheffen. Goede wil betekent dat de mens, uit eigen vrije wil, in zijn leven doet wat God wil dat hij doet en dat is de Leer en Geboden van God volledig tot de zijne maken en deze altijd doen, óók in moeilijke omstandigheden. Mogen wij mensen dan geen fouten maken in ons leven? Natuurlijk wel, er is geen mens die nooit een fout maakt in zijn leven. Maar niet iets wat, wetens en willens, ingaat tegen Gods Leer en Geboden. Neem nu Adam en Eva, God had hen verboden om te eten van de boom des levens. Toch, heel bewust van dit verbod, aten zij er wel van. Het gevolg was en is dat wij mensen, veel van wat God de eerste mensen op Aarde had gegeven, zijn kwijtgeraakt. Want hun zware zonde, het bewust negeren van Gods Gebod, kwam in hun genetisch materiaal terecht, waardoor al hun nakomelingen – alle mensen op Aarde – de neiging tot ongehoorzaamheid aan God en Zijn Leer en Geboden in hun genetisch materiaal, en daarom in hun karakter, meedragen. Dit wordt ook wel de erfzonde genoemd. Wij mensen hebben dus, van nature, een grotere neiging tot ongehoorzaamheid aan God, dan aan de, voor het kindschap van God, noodzakelijke gehoorzaamheid aan God. Is daarom het kindschap van God uitgesloten? Tot aan de geboorte en dood van God op Aarde, in de Mens Jezus Christus, kon geen enkel mens opstijgen tot aan de woonplaats van God, maar hun zielen bleven op Aarde. Vanaf de dood van Jezus Christus veranderde dat, want Jezus Christus ging, tussen tijd van lichamelijke dood en opstanding in, alle mensenzielen, die het kindschap van God al verdiend hadden, ophalen uit hun verblijfplaatsen op Aarde. Alle mensen van goede wil dus! En Hij bracht hen allen naar de hoogste hemel; het hemelse Jeruzalem, waar God verblijf houdt. Deze Weg naar het kindschap van God is sindsdien geopend en zal altijd geopend blijven. Daarom kunnen wij mensen, die heden op Aarde wonen, wel degelijk kinderen van God worden en zijn. Maar alleen als wij uit eigen vrije wil Gods Leer en Geboden in ons aardse leven doen! Want ons leven op Aarde is een proefperiode, die elk kind van God moet doormaken, om eens een waar kind van God te zijn. Kijk, elk mens is geschapen voor de eeuwigheid. Geen lichamelijke eeuwigheid, maar een geestelijke eeuwigheid. Ons lichaam is ons gegeven voor onze duur in het aardse leven en heeft zelf geen eigen leven, maar een schijnleven, gegeven door zijn ziel. Als een mens sterft, dan blijft zijn dode lichaam achter en zal vergaan. Zijn ziel echter is het deel van de mens, die eeuwig leven heeft. Wanneer een mens dit wil, door de Leer en Geboden van God te doen, daarom volgens Gods Wil te leven op Aarde, kan aan de ziel de in de mens inwonende geest vanuit God één worden met zijn ziel. Hij wordt dan wedergeboren in de geest en is daarom, vanaf die tijd, een waar kind van God. Voor die tijd kan hij een waar kind van God willen worden, maar pas nadat hij is wedergeboren in de geest, is hij een waar kind van God. En dat zonder dat daar ooit een einde aan zal komen. Heel veel mensen zijn ons op deze Weg al voorgegaan en ook ieder van ons kan deze weg door zijn leven volgen en ook een kind van God tot in de oneindige toekomst zijn. Maar alleen als wij uit eigen vrije wil deze Weg door het leven gaan bewandelen. Want God heeft met ons een Verbond gesloten en aan Noach, en aan ons, heeft Hij dit laten zien door Zijn boog aan de hemel, de regenboog. God zal nooit meer, door vloedgolven dan ook, planten, dieren of mensen uitroeien, wat wel met de Zondvloed is gebeurt. Want toen zijn onder anderen de mammoeten uitgestorven, waar wij mensen nog de kadavers in de permafrost van hebben gevonden, met nog eetbaar vlees ervan. Wat overigens niet betekent dat er geen vloedgolven meer zullen komen, waardoor mensen en dieren worden gedood. Maar niet meer uitgeroeid. Natuurlijke omstandigheden kunnen wel planten dieren en mensen doden, maar er zal door water nooit een soort verloren gaan. In een woestijn kunnen wel planten, dieren en mensen sterven van honger en dorst, omdat daar geen voedsel en water is te vinden. En toch moest Gods Zoon, Jezus Christus, veertig dagen lang in de woestijn Zich voorbereiden op Zijn Verlossingswerk onder ons mensen, om ons de Leer en Geboden van God in te prenten. Pas nadat Satan Hem als Mens op de proef had gesteld, begon Zijn Openbare Werk van ongeveer drie jaren, alvorens Hij de door Satan aanbiddende – maar officieel God aanbiddende – Tempel priesters werd vermoord aan een kruis. In die drie jaren gaf Hij ons de blijde boodschap – evangelie – dat God ons mensen als Zijn kinderen wil aanvaarden, als wij Zijn Leer en Geboden doen. Het goede Werk van God in Jezus Christus op Aarde werd afgesloten met het door Hem  instellen van de eucharistie, Zijn lijden en dood, Zijn Opstanding op de derde dag, Zijn hemelvaart na veertig dagen te hebben bewezen dat Hij nog altijd leeft en het neerdalen van de heilige Geest over al Zijn leerlingen. Voor de verdere verspreiding van Zijn Leer en Geboden werd de, door Hem gestichte Kerk, ingeschakeld. En, na bijna tweeduizend jaar is Zijn Leer over de gehele wereld verspreid. Maar Europa, het eerste continent dat geheel christelijk was geworden, is nu wederom gehuld in de diepe duisternis van allerlei heidendom. Hier is nog slechts een restkerk over. En, omdat het geloofsafval wereldwijd is, komt Jezus Christus nog voor 2030 terug. Voor die tijd zal, waarschijnlijk in februari of maart dit jaar, de Grote Waarschuwing komen, waarna in april dit jaar het wonder van Garabandal – een onverwoestbaar teken, die wel zichtbaar is, maar niet kan worden verplaatst – , de Derde Wereldoorlog en het duivelse regiem van de anti grist, welke door veel mensen als een god zal worden vereert. Wie echter de ene ware en levende God in Jezus Christus trouw blijft zal, na zijn aardse dood, in een hemel terecht komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering