Religie

Schriftuitleg van zondag 5 mei 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 10,25-26.34-35.44-48

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan, en zei: ‘Sta op, ik ben ook maar een mens’. Petrus nam het woord, en sprak: ‘Nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is’. Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: ‘Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?’. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.


Tweede lezing 1 Johannes 4, 7-10

Vrienden, laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van Zijn leven.


Evangelielezing Johannes 15, 9-17

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zij en geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Zie hoe zij elkaar liefhebben!’. Helemaal in het begin van het christendom, toen er slechts een gering aantal gelovigen waren, leefden zij samen in een soort van communiegezelschap. Van hen werd gezegd: ‘Zie hoe zij elkaar liefhebben!’. Maar zo samenleven kan enkel in een relatief kleine groep. Het heeft dn ook niet lang geduurd. Natuurlijk heeft zo’n kleine groep baat bij het bij elkaar steun vinden en voor elkaar te zorgen. Maar in een grotere groep is dit eigenlijk onmogelijk. Daarvoor zijn wij mensen ook veel te verschillend. Wel kunnen wij mensen wel degelijk in een samenleving wonen, waar de onderlinge en wederzijdse liefde overheerst. Maar wel met inachtneming van ieders privacy, want het is, volgens mij, het opdelen in samenlevingsvormen volgens het gezin en de familie, gezonder dan allen bij elkaar te wonen, en dan nog het liefst onder één dak. In Genesis staat al dat kinderen hun ouderlijk huis verlaten, om in gezinsverband een nieuwe samenleving te vormen. Dus hun eigen gezin te stichten. En dat is, volgens mij, de meest gezonde situatie om een samenleving op te bouwen; een samenleving gebaseerd op gezinnen. Waardoor de basis van de samenleving – en beschaving – gevormd wordt door gezinnen van één man en één vrouw, met hun gezamenlijke kinderen. Waarbij ook ruimte is voor andere mensen, tijdelijk of permanent. Want een gezond gezin is de basis van waaruit een gezonde samenleving kan worden opgebouwd. Omdat God Liefde is, is de basis van een gezond gezin ook de liefde, die in de omringende samenleving wort uitgedragen. Daarom ook wordt in deze tijd, waarin Satan duidelijk de overheersende kracht lijkt te zijn, op alle vlakken de liefde tussen mensen zoveel mogelijk tegen gegaan en uitgewist. Het gezinsleven moet vooral worden uitgewist door allerlei zeer ongezonde manieren van leven, die gewoonlijk met de serie letters: LHBTQ+ wordt aangeduid. Daar bovenop wil men, in Europa en ook in Nederland, graag de erfenis van het christendom uitwissen door mensen, die een christen vijandige ‘religie’ aanhangen massaal binnen te halen; de aanhangers van de Islam, die zich geheel heeft onderworpen aan Satan, die schuil gaat achter de naam Allah. Dit alles om elk spoor van liefde uit te wissen, opdat wij mensen van christelijke oorsprong maar zo mak mogelijk naar de hel kunnen worden geleid. De Liefde van God, die op Aarde is komen wonen in Jezus Christus, om ons van de geestelijke dood te redden en ons, uit onze eigen vrije wil, naar de hemel te leiden, moet volgens de duivel aanhangers – die momenteel heel machtig zijn in onze wereld – volledig worden uitgeroeid. Daarom is onze wereld meer en meer op een hel gaan lijken, in plaats van op een aards paradijs. God, die onze Vader is, kan niet toelaten dat Hij van de Aarde wordt verwijderd en de Aarde een hel wordt onder de verwoestende leiding van Satan. Daarom komt God in Jezus Christus, zoals Hij beloofd heeft, in onze generatie terug op Aarde. En wel zeer binnenkort, zelf denk ik voor 2030. Wij krijgen voor de Derde Wereld oorlog – die wij ook moeten meemaken – ook nog een Grote Waarschuwing, waarin God ieder mens, die dit kan begrijpen, laat weten hoe hij er in Gods ogen voor staat. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wij krijgen dus nog een Waarschuwing van God, een verschrikkelijke atoomoorlog – die vele miljoenen mensen het aardse leven zal kosten – en na deze oorlog een vrij kort durend bewind van de antichrist, die zich zal voordoen als ware hij een god, maar die een duivel is. Daarna komt God in Jezus Christus terug op Aarde – nu niet als Mens, maar als God – om te oordelen over geestelijk levenden – zij die zich bekeert hebben en/of reeds als christenen leefden in daden – en de doden – zij die zich weigeren te bekeren en in daden leven als heidenen. Allen die zich – ook pas na de Waarschuwing bekeerden – en leven als christenen door hun daden van goedheid en liefde, zijn gered voor de eeuwigheid in het rijk Gods en velen zullen deze zware tijd op Aarde ook lichamelijk overleven. Zij die Satan blijven volgen, door hun daden van ongeloof en zonden, die zullen bewoners van de hel worden. Maar beide groepen van mensen doen dit allemaal uit geheel eigen en vrije wil. Allemaal krijgen wij mensen de kans om ons te bekeren, voor zover nodig, en in God in Jezus Christus te geloven en Hem in daden te gaan volgen. Wie daarvoor kiest is, zoals eerder betoogd, gered voor de eeuwigheid. Wie weigert, die zal de gevolgen daarvan – die zeer onprettig zijn – ook zelf moeten dragen en wel in de hel. Daarom, doe iets goeds met de Waarschuwing vanuit God en bekeert u! Nog beter, bekeert u reeds nu, nu u nog niet gewaarschuwd bent en verbeter u leven door te streven naar een zondeloos bestaan in Gods ogen. En doe zoals de hoofdman Cornelius, die Petrus uitnodigde om hem te komen bezoeken. Zo kunt u een christelijke gemeente/parochie leider uitnodigen om u in te lichten over de christelijke leer. En nee, de kans dat de heilige Geest, de Wil van God, zichtbaar over u uitgestort wordt, is klein. Maar elke bekering in Gods ogen is zeer goed voor u. Want weet dat God in Jezus Christus in meerdere van Zijn vele Openbaringen bekend heeft gemaakt, dat alleen gedoopte mensen in Zijn Naam – in de Naam van God – als Zijn kinderen het hemelse Jeruzalem kunnen binnengaan. Alle liefde komt van God, omdat God Liefde is! En, omdat God de Enige Schepper is van alles wat er waar dan ook in de gehele oneindigheid maar bestaat, is de basis voor alles wat leeft de liefde. Daarom heeft Johannes in zijn eerste brief alle mensen opgeroepen om, als bewijs dat wij van God in Jezus Christus houden, elkander lief te hebben. Ook die mensen die ons kwaad willen doen en die wij onze vijanden noemen. Ook zij, als zij hulp nodig hebben, mogen wij, als wij God willen dienen, onze hulp niet weigeren. Want net als God, mogen Zijn volgelingen geen onderscheid maken tussen mensen, die ons welgezind zijn en hen, die ons haten. God laat het immers regenen over goeden en kwaden. Zelfs menselijke duivels geeft Hij een veelvoud van goede dingen en dat elke dag weer. Want, zoals Jezus zei tegen Zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad’. En zo heeft de Vader ook elk van Zijn schepselen lief. Ja, zelfs zozeer dat God, die Liefde is, zelfs ons, Zijn vroegere engelen, die met Lucifer – Satan – tegen God in opstand zijn gekomen, nu de kans geeft om Gods kinderen te worden. Daarvoor hoeven wij enkel maar van God, onze Vader, te gaan houden, in Zijn Zoon Jezus Christus te geloven en Zijn Leer en Geboden te gaan doen in ons leven op Aarde. Als wij dat doen – uiteraard uit eigen vrije wil – dan kunnen wij, na dit aardse leven, een hemel verwachten. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering