Religie

Schriftuitleg van Pinksterzondag 19 mei 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op de zelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij ge­zeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest, en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem jo­den, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop, en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf, en zeiden vol verwonde­ring: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn ei­gen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden’.


Tweede lezing Galaten 5, 16-25

Broeders en zusters, leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest.


Evangelielezing Johannes 15, 26-27; 16, 12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wanneer de Helper komt die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waar­heid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de ko­mende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het mijne’.

Uitleg:

Het thema van deze Pinksterzondag is: ‘Aanstekelijke vreugde’. Verdriet en vreugde werkt heel vaak aanstekelijk bij de omstanders. Hoe groot moet dan wel de aanstekelijke vreugde zijn geweest, toen door het neerdalen van de heilige Geest, er zoveel mensen tegelijkertijd wedergeboren werden in de geest? Het hoogste stadium dat een mens kan bereiken en hem tot volkomen volmaaktheid brengt? Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want dat is het doel van onze schepping als mens, een volmaakt mens worden in Gods ogen. En daarmee een volmaakt kind worden van God. En dat kan enkel bereikt worden door de wedergeboorte in de geest. Want wij mensen op deze Aarde hebben niet voor niets, naast ons lichaam en ziel, ook een inwonende, door God geschapen, geest gekregen. God heeft dit echt niet zonder bedoeling gedaan. God heeft onze planeet uitgekozen om ons mensen, uit eigen vrije wil van ieder mens, te verheffen tot kinderen van God. Ook al stammen wij, in ieder geval vanuit ons lichaam, af van de met Lucifer in opstand gekomen engelen, die al onnoembaar lang geleden in de materie gevangen zijn genomen, Gods Goedheid en Barmhartigheid wil ons mensen zelfs als Zijn kinderen hebben. Maar niet zonder onze eigen instemming. Vandaar dat wij mensen het zelf moeten willen. Natuurlijk is, waar het allerhoogste bereikbaar is voor een schepsel, die wij als mens zijn, ook het allerlaagste bereikbaar. Wij kunnen allemaal, als wij dit serieus willen, kinderen van God worden, maar wij kunnen ook volmaakte duivels worden, als wij maar de dwaalwegen van Satan willen volgen. Maar wij kunnen, heel belangrijk, dat beiden worden, als wij het streven, van wat wij in de eeuwigheid willen zijn, met onze vrije wil ondersteunen. De mensen, die op het eerste Pinksterfeest, werden wedergeboren, hadden reeds veel eerder al gekozen voor de Weg, die Jezus Christus hen had voorgeleefd. Maar Zijn Leer en Geboden zijn zorgvuldig in Zijn Kerk, gedurende vele eeuwen bewaard, tot aan de dag van vandaag aan toe. En ja, Satan heeft vanaf het begin geprobeerd om ons mensen op dwaalwegen te brengen en is daar, gedeeltelijk, ook in geslaagd. Dat de samenlevingen van ons mensen heden meer op de hel lijken dan op de hemel, bewijst de succesvolle aanpak van Satan. Tegelijkertijd is de Leer van God in Jezus Christus ook blijven bestaan en is, buien Europa, zelfs aan een opmars bezig. Want waar vele mensen in Europa God de rug hebben toegekeerd, is de groei van het christelijk geloof spectaculair in Azië en Afrika. Vandaar, wat ik deze week nog heb gehoord: ‘Vroeger zonden Europeanen missionarissen naar Afrika, tegenwoordig sturen Afrikanen missionarissen naar Europa’. Maar intussen is de achteruitgang van het, praktische, christelijk geloof, zover gekomen dat gevreesd zou moeten worden dat Satan een totale overwinning zou kunnen behalen. Dat kan God nimmer toestaan, want dan zouden alle mensen op Aarde verloren zijn voor het doel, waarvoor God ons heeft geschapen; namelijk het kindschap van God! Daarom is God in Jezus Christus Zijn beloofde wederkomst aan het voorbereiden, die binnen een kort aantal jaren een feit zal zijn. Maar wij krijgen, in deze generatie, nog een Grote Waarschuwing – waarin ieder mens zal weten hoe hij er Gods ogen voorstaat – de Derde Wereldoorlog en een korte heerschappij van de antichrist – die een in mensengestalte gehulde demon is, maar zich zal uitgeven als ware hij een god. Wie zich alsnog bekeert voor, tijdens of na de Waarschuwing – en niet terug valt in zijn zonden – die is gered voor de eeuwigheid. We zich weigert te bekeren, of wederom zich van God afkeert, die is verloren in de hel. Ieder mens krijgt dus de gelegenheid om zichzelf te redden van de geestelijke eeuwige dood. Ieder mens krijgt de gelegenheid om het eeuwige leven te verwerven; al heeft hij de zwaarste zonden begaan, maar God wel om vergiffenis heeft gevraagd en daarna,  in daden en gedachten, zijn leven op Gods Leer en Geboden heeft afgesteld, dus in zijn leven heeft geïncarneerd. Gods Barmhartigheid kent geen grenzen. Maar wij moeten wel meewerken met onze vrije wil, door God in Jezus Christus te gehoorzamen in alles wat wij doen of laten. In dat geval, ons helemaal op God gericht leven en doen of nalaten wat God van ons wil, kunnen ook wij de zalige toestand bereiken, die de volgelingen van Jezus Christus gezamenlijk bereikten op het eerste Pinksterfeest. Want elk mens is volmaakt, wanneer zijn geest de werking van zijn ziel heeft overgenomen en daarom de ziel van de ziel is geworden. En elk volmaakt mens is reeds een volmaakt kind van God, die na de zood van zijn lichaam, direct in de hoogste hemel zal worden opgenomen. En ja, wanneer het nodig is, kan elk kind van God alle talen spreken, zonder deze moeizaam te hoeven leren; want zijn geest helpt hem daarbij. Maar, om deze zalige toestand te bereiken, zullen wij mensen wel de raad van Paulus moeten opvolgen, die hij beschreef in zijn brief aan de Galaten. Wij moeten ons namelijk door Gods Geest laten leiden in alles wat wij doen of nalaten. Voornamelijk zullen wij onze zelfzucht, egoïsme, moeten omzetten naar naastenliefde. De uitingen van zelfzucht heeft Paulus duidelijk beschreven in de tweede lezing van vandaag. Maar ook de vrucht van de heilige Geest, werkzaam in ons mensen, heeft Paulus duidelijk omschreven. Bedenkt daarbij ook dat ware liefde voor onze naasten, nooit kan zonder deemoed, zachtmoedigheid en geduld. Als wij dan in ons hart, de woning van de Liefde, de deur van de naastenliefde wagenwijd openzetten, dan zullen wij ook de ramen van deemoed, zachtmoedigheid en geduld volledig moeten openen. Want dan pas zijn wij volledig in staat om de richtlijnen van God in Jezus Christus volledig in de praktijk te brengen. Dan pas kunnen wij onze zelfzucht kruisigen en met haar ook de hartstochten en begeerten. En dit is nodig voor het volmaakte leven in en bij God, die nooit een einde zal kennen. Moeten wij dit allemaal doen uit eigen kracht? Nee! Want God in Jezus Christus zal ook ons een Helper zenden; de heilige Geest! En die gaat uit van de Vader – Gods Liefde, die ook Gods Leven is – van de Zoon – Gods Wijsheid, maar ook Jezus Christus is als Mens Gods Zoon. En de heilige Geest is de Wil van God, die alles wat God bedacht heeft in Zijn Liefde en Zijn Wijsheid, met een krachtig ‘Er zij’ in het reële bestaan en leven roept. Echter, een geest kan niet, zoals een lichaam en een ziel, in delen uiteen gehaald worden. Vandaar dat de inwonende Geest van Jezus Christus de Volheid van God is; en daarom dat Jezus Christus God is! En alle mensen, die in Hem geloven en naar Zijn Leer en Geboden leven, die zijn diegenen, die na hun lichamelijke dood, in een hemel worden opgenomen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering